2012:22 Stengårdshultasjöns fiskevårdsområde

Om publikationen

Löpnummer:
2012:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
160
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande dokument är en förvaltnings- och utvecklingsplan för Stengårdshultasjöns fiskevårdsområdesförening. Planen har arbetats fram i samarbete mellan Stengårdshul-tasjöns fiskevårdsområde och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Förvaltningsplanen är vad man i vardagligt tal brukar kalla en fiskevårdsplan. Arbetet med planen har utgjort en del i ett större projekt som löpt under perioden 2010-2011. Syftet med projektet har varit att ta fram fiskevårdsplaner för intresserade fiskevårdsområden i de västra delarna av Jönköpings län. Arbetet har finansierats via EU-medel i form av tilldelat LONA-bidrag (Lokala Natuvårdsatsningar), statliga fiskevårdsmedel, medel för biologisk återställning i kalkade vatten och via egeninsatser från fiskevårdsområdena själva.

Förhoppningen är att fiskevårdsplanen kommer fungera som styrdokument för förening-ens framtida fiskevårdsarbete. Genom att följa och genomföra de åtgärdsförslag som pre-senteras i slutet av dokumentet finns goda förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av fiskresursen. Förhoppningsvis sporrar planen medlemmarna inom fiskevårds-området till att arbeta vidare med fiskevårdande åtgärder och på så sätt värna biologin inom fiskevårdsområdets sträckning. Något krav på genomförande av de åtgärdsförslag som presenteras finns inte men förhoppningen är att flera högt prioriterade åtgärder genomförs.

Arbetet med fiskevårdplanen tog sin början 2010. Flera personer har varit delaktiga, inte minst fiskevårdsområdets styrelse, där Wåge Ivarsson, Arne Forsgren med flera haft en betydande roll beträffande framtagande av information rörande fiskevårdsområdet och dess historia.

Kontakt