2012:21 Utvärdering av mörtutsättningar i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport

Inom kalkningsverksamheten bedrivs projekt för att återställa biologin i kalkade vatten. Under åren 1994 och 1995 återintroducerades därför mört i 19 sjöar i Lagans och Nissans vattensystem. Sedan dess har ytterligare utsättningar gjorts, dels i de sjöar där återintroduktionen 1994 och 1995 misslyckades och dels i andra sjöar där mörten slagits ut till följd av försurning, men där vattenkemin bedömdes ha blivit tillfredsställande. Här gör vi en utvärdering av återintroduktionsförsöken och en analys av vilka parametrar som påverkar utfallet vid återintroduktionsförsök av mört.

Totalt analyseras 35 sjöar där försök att återintroducera mört utförts. Vilka sjöarna är och var de ligger framgår av Tabell 1 och Figur 1. Återintroduktionen får anses som lyckad i tolv av sjöarna (34%), det vill säga mörten reproducerar sig åtminstone vissa år. I elva av sjöarna (31%) har mörten överlevt men inte lyckats bilda reproducerande bestånd och i fyra av sjöarna (11%) har utsättningsmaterialet inte överlevt i sådan omfattning att de kunnat återfångas vid provfiske. Åtta av sjöarna (23%) har ännu inte provfiskats då återintroduktion skett de senaste åren.

Av de parametrar som undersöks i rapporten, vilka inkluderar vattenkemi, sjöaparametrar samt fiskfaunans sammansättning, visade sig pH och abborrbeståndets struktur vara de faktorer som framförallt påverkar återintroduktionens framgång. Frekvensen av surstötar, det vill säga andelen mättillfällen med pH under 6, var högre i sjöar där återintroduktionsförsök misslyckats. Återintroduktion av mört har lyckats bättre i sjöar där abborren i genomsnitt är stor och där tätheterna av abborre inte är allt för höga. Andelen fiskätande abborre var generellt högre i de sjöar där mörten lyckats återetablera sig. Alternativt kan man tolka det som att höga tätheter av små, planktonätande abborre påverkar mörtens återetablering negativt. Dessa resultat tyder på att det inte är predation på utsättningsmörten som är problemet vid återintroduktioner utan snarare att mörtynglen utsätts för predation och födokonkurrens från mindre abborre.

Sammanfattningsvis bör man, för att lyckas med återintroduktionen av mört, se till att vattenkemin i sjön är god, att abborrbeståndet domineras av stora individer och att andelen fiskätande abborre är hög. Som riktlinje rekommenderar vi att man sätter ut omkring 50 vuxna mörtar per hektar sjöyta. Utsättningsmörten bör hämtas från en sjö så närbelägen som möjligt i samma vattensystem och man bör undersöka om det är sjölekande eller vattendragslekande mört som ska planteras in. Kommentar:

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping