2012:20 Fiskevårdsplan Västerån

Om publikationen

Löpnummer:
2012:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
124
Publikationstyp:
Rapport

Denna förvaltnings- och utvecklingsplan avser att presentera en framåtsträvande verksamhetsöversikt över flera närliggande fiskevårdsområden i Västeråns delavrinningsområde, med vägledande åtgärdsförslag av dels övergripande natur, men också sådana som rekommenderas för enskilda fiskevårdsföreningar. Planen innefattar totalt 6 fiskevårdsområden belägna i Västerån, ett av Nissans större biflöden. De ingående sjöarna omges till största delen av skogsmark och myrrika områden vilket ger vattnet en naturligt näringsfattig karaktär. Detta formar den typiskt artfattiga floran och faunan och naturligtvis fiskbeståndens storlek och sammansättning. I en för området typisk sjö ingår 3-5 fiskarter. Rovfiskar som abborre och gädda dominerar sjöns fisksamhälle. Bland vanligare karpfiskar kan nämnas mört, braxen och sutare.

Fisket med handredskap, framförallt sportfisket är den sysselsättning som varit viktigast när det gäller utvecklandet av föreningarnas verksamhet. Jämfört med för 100 år sedan förekommer idag i liten utsträckning ett fiske med nät, not och ryssja. I samtliga föreningar är fiske med sådana redskap endast förbehållet fiskerättsägare (vilka utgör föreningarnas delägare, eller dess medlemmar). Detta fiske har dock under senare år förlorat mycket av sin betydelse för fiskevårdsområdenas medlemmar. Historiskt sett så har delägarnas fiske varit av betydelse främst i form av binäringsfiske vid sidan av jord- eller skogsbruk. I äldre tider var delägarnas fiske av större betydelse än idag. I takt med industrins intåg och en åldrande befolkning i området har mycket av sjöns värde och potential som värdefull tillgång minskat. Sjöar och vattendrag är värdefulla naturresurser som rätt förvaltade kan stärka områdets samhällsekonomiska värde. Sjöns värde ur resurssynpunkt likställs ibland med de areella näringarna jord- och skogsbruk (Lennartsson, 2010).

Fiskevårdsområdesföreningarna satsar alltmer på tillgänglighet och informationsinsatser för att locka fisketurister till sina sjöar. Malensjöarnas fvof har en informativ hemsida där man kan läsa om sjöarnas fiske och vem man kontaktar för att köpa fiskekort och få tillgång till fisket. En satsning på stuguthyrning har också gjorts i flera fiskevårdsområden och föreningsverksamheten går idag mot en utveckling av fisketurismen. Idag drivs föreningarnas aktivitet och verksamhet i stor utsträckning av sjöarnas potential som sportfiskesjöar. Den moderna sportfiskaren blir alltmer mobil och uppsöker, ofta via Internet, gärna nya fiskevatten i jakt på nya utmaningar och givande fisketurer. För sportfiskaren kan den sociala delen av fisket vara minst lika betydelsefull som tillgång på stor fisk, även om det senare oftare är en förutsättning för ett intressant fiske, i alla sammanhang. Naturupplevelsen är också den viktig, och ett sportfiske kan vara betydelsefullt för en enskild person, även om varje fisketur inte ger utdelning i form av fisk. Detta bör föreningarna ta fasta på, att förbättra och utveckla strategier för hur man ska möta den växande sportfisketurismen.

Fiskevårdsplanens innehåll bygger på föreningarnas nuvarande och historiska verksamheter och deras önskemål om en sammanhållen, strukturerad och väl genomarbetad plan för föreningarnas fortsatta verksamhet. Förbättrad information och tydligare ansvarsfördelning inom föreningen, samverkan med myndigheter och fiskevattenförbund är verksamhetsområden som berörs i föreliggande fiskevårdsplan. Den utgör ett viktigt kunskapsunderlag och en framåtblickande verksamhetsöversikt som innefattar handfasta förslag på fiskevårdsinriktade åtgärder som kan bidra till förbättrat och mer långsiktigt rationellt nyttjande av fiskevattnet som naturresurs.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping