2012:09 Klimatanalys för Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
168
Publikationstyp:
Rapport

Det pågår globala klimatförändringar vilka förväntas bli påtagliga även i Jönköpings län. Effekterna kommer att påverka brett över flera sektorer och verksamheter. Detta medför att en anpassning till klimatförändringar kommer att bli nödvändigt.

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet. I uppdraget ingår att samla och sprida information om klimatförändringarnas påverkan i länen. Därför har Länsstyrelsen i Jönköpings län låtit göra en klimatanalys som beskriver en möjlig utveckling av klimatet i länet baserat på utsläppsscenarier från FN:s klimatpanel. Analysen och rapporten har tagits fram av SMHI och utgör ett underlag för Länsstyrelsens fortsatta arbete med klimatanpassning.

I arbetet att nå en hållbar utveckling är klimatanpassning en viktig del. Arbetet med klimatanpassning behöver genomsyra hela samhället och vara en del av myndigheters och organisationers verksamheter. Med denna rapport vill Länsstyrelsen sprida kunskap om kommande klimatförändringar i länet. Materialet i rapporten ska utgöra underlag till framtida planering och riskbedömning till nytta för aktörer som har intresse av de förändrade förutsättningarna i länet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping