2011:33 Nätprovfiske i Jönköpings län 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:33
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en redovisning och bedömning av tjugofyra sjöar som nätprovfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2010. Syftet med provfisket var att göra en statusbedömning för vattenförvaltningen av samtliga sjöar, samt att utvärdera kalkningens effekt på fiskfaunan i kalkade sjöar. I tabell 1 nedan redogörs vilka sjöar som fiskats, när de fiskats och vilka arter som fångats. I tabellen finns även en bedömning av försurningsstatus för de olika sjöarna (se tabell 2 för bedömningsgrunder), samt en bedömning av fisksamhällets ekologiska status enligt standardiserade bedömningsgrunder (se bilaga 1). Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, temperatur/syrediagram, försurningsbedömning, fångstredovisning/-beräkning och jämförelse med tidigare provfisken.

Fjorton av de provfiskade sjöarna ingår i Lagans huvudavrinningsområde, nio i Nissans och en i Svartåns huvudavrinningsområde. Tjugo av sjöarna kalkas idag. Allsarpasjön slutade kalkas 2007 på grund av sjöns korta omsättningstid. Hagasjön är en tidsseriesjö och provfiskas därmed relativt ofta. Mossjön kalkas inte utan används som en referenssjö för kalkningsverksamheten. Inte heller Vässledasjön kalkas, utan provfiskades i syfte att bedöma statusen för vattenförvaltningen.

Försurningsbedömningen av de provfiskade sjöarna visade att elva av sjöarna uppnår klass 1 (för bedömningsgrunder se Tabell 2), åtta sjöar uppnår klass 2, två sjöar uppnår klass 3 och tre sjöar klassas till 4. Bedömningen av fisksamhällenas ekologiska status (bilaga 1) visar att tio sjöar bedömds ha god status, elva sjöar anses ha måttlig status, två sjöar har otillfredsställande status och en sjö, Juddesjö, bedömds ha dålig status.

Utöver sjöarna som nämns i den här rappoten provfiskades även Fängen, Käringasjön, Sandsjön och Tängsjön under 2010. Dessa provfisken utgör underlag vid upprättandet av en fiskevårdsplan för Vaggerydsortens fiskevårdsområdesförening och resultaten kommer att presenteras i en separat rapport. Dessutom provfiskades Landsjön och Skärsjön. De provfiskena finns utvärderade i rapporten ”Provfiske i Jönköpings kommun 2009 och 2010” (meddelande nr. 2011:16). Även för Landsjön kommer en fiskevårdsplan att upprättas under 2011.

Kontakt