2011:27 Screening av miljögifter i Emån 2007 - 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2011:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101_9425
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

Mängden kemikalier som vi idag använder har ökat dramatisk de senaste årtionden. Kunskapen om dessa kemikaliers miljöpåverkan och om förekomsten ute i miljön är i många fall bristfällig. Screening av miljögifter innebär att förekomsten av ett stort antal ämnen i ett område eller att ett urval av ämnen vid ett stort antal lokaler undersöks. Naturvårdsverket väljer varje år ut ett antal ämnen eller ämnesgrupper som ska ingå i den nationella screeningen. Länsstyrelsen i Jönköpings och Kalmars län väljer sedan tillsammans med Emåförbundet ut de ämnen som anses intressanta för Emåns avrinningsområde.

Vilka lokaler och matriser (sediment, vatten eller biota) som väljs ut beror på ämnenas användning och deras egenskaper. Hydrofoba ämnen, det vill säga fettlösliga ämnen, förekommer oftast bundna till partiklar i sediment eller anrikas (bioackumuleras) i biota. Därför är det mer lämpligt att mäta dessa ämnen i sediment eller biota än i vatten, medan vattenlösliga ämnen lämpligast mäts i vatten.

Under åren 2007-2009 undersöktes halter av ett antal potentiella miljögifter vid 14 lokaler i Emåns avrinningsområde. De flesta av ämnena förekom endast i låga halter under gränsvärden. Galaxolid (ett myskämne) uppmättes i utgående avloppsvatten från Hultsfreds ARV och i inkommande avloppsvatten från Högsby ARV i halter över tillgängliga gränsvärden för galaxolid. Gränsvärdet gäller för vatten i vattendrag och sjöar och med den utspädning som sker i mottagande recipienter så bör inte halterna i recipienten i dessa fall överskrida gränsvärdet. I vattenprovet i recipienten nedströms Hultsfreds ARV påvisades inga myskämnen över detektionsgränsen. Tributyltenn (TBT) uppmättes i sediment från Sjunnendammen över beräknande gränsvärden. TBT förekommer frekvent över gränsvärdet i sediment på många platser i landet, speciellt i närheten av hamnar. Monobutyltenn (MBT) och dibutyltenn (DBT) är nedbrytningsprodukter till TBT. Dessa ämnen förekom i utgående vatten från Hultsfreds ARV över medianhalterna för landet. Uppmätta halter i utgående vatten från reningsverk varierade starkt i landet från under detektionsgränsen till 2 700 nanogram per liter. I Sjunnendammen hittades även irgarol och diuron (används mot påväxt på båtar så kallade antifoulingämnen) i sediment i halter i närheten av föreslagna gränsvärden. Diuron förekom även i Grönskogssjön i en halt över medianen för landet men under gränsvärdet. Ftalater är en grupp ämnen som bland annat används som mjukgörare i plaster. Flera av de undersökta ftalaterna förekom i sediment vid samtliga lokaler. I Sjunnendammen hittades DEHP i halter bland de högsta i landet, dock under gränsvärdet. I sediment från Kejsarkullens lakvattensdamm förekom DIDP i högst halter i landet, för denna ftalat finns i dagsläget inga gränsvärden. Generellt så förekom ftalater i Emåns avrinningsområde i halter något över medianhalterna för landet.

Trots att vissa ämnen förekom i höga halter i Emåns avrinningsområde jämfört med landet i övrigt så är inga halter alarmerande höga. De ämnen som påträffades i halter över eller i närheten av existerande gränsvärden bör dock undersökas vidare.

Kontakt