2011:24 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
153
Publikationstyp:
Rapport

Förutsättningarna för elfisket 2010 var allmänt sett bra. Låga flöden medförde att fisket utan problem kunde utföras vid samtliga lokaler. De höga vattentemperaturer och låga flöde som i allmänhet förekom under säsongen medförde dock att fångstresultatet vid vissa lokaler bedöms kunna påverkas negativt. Förhållandena bedöms vara jämförbara med de två föregående säsongerna 2008 och 2009.

Artförekomsten var relativt hög i jämförelse med tidigare år. Öring var den dominerande arten och fångades vid 75 % av lokalerna. Andelen signalkräfta, lake, gädda, abborre och mört var klart högre i jämförelse med närmast föregående år. Liksom tidigare år är öringtätheterna högst i Motala strömmars vattensystem där det finns sjövandrande bestånd från Vättern. De största tätheterna av årsungar var i Rödån och Nykyrkebäcken på respektive 637 och 250 ungar per 100 m2. Största relativa ökningen av öringungar var i lokaler belägna
i Årån, Gårdvedaån och Valån.

Kontakt