2011:23 Bottenfauna i Jönköpings län 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
101
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Biologi AB under hösten 2010 genomfört bottenfaunaundersökningar i ett antal rinnande vatten inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, hydromorfologisk påverkan* och näringsämnesbelastning. Bottenfaunan har också statusklassats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärde. Sammanlagt undersöktes
24 lokaler vilka alla var kalkade.

Enligt vår bedömning var förhållandena nära det neutrala med avseende på surhet vid 13, och måttligt sura vid 10 av lokalerna. Detta innebär att 96 % av lokalerna bedömdes tillhöra de två högsta klasserna. Resultatet var bra och visar att kalkningsverksamheten fungerar väl. Endast vid en lokal bedömdes förhållandena vara sura med avseende på bottenfaunan. Här bedömdes kalkningsverksamheten alltså ännu inte ha lyckats fullt ut med att återställa bottenfaunan.

Vid de lokaler som undersökts tidigare har bedömningen ändrats vid en. Här ändrades surhetsklassningen från sur till måttligt sur vilket är en förbättring. Vid övriga lokaler kvartstod den senaste bedömningen.

Två lokaler bedömdes i år som hydromorfologiskt påverkade.

Enligt vår bedömning var statusen med avseende på eutrofiering hög eller god på samtliga lokaler.

Bottenfaunan bedömdes ha höga naturvärden vid nio av lokalerna. En rödlistad art och 11 regionalt ovanliga arter påträffades i undersökningen.*

_______
* Hydromorfologisk påverkan är fysisk påverkan som exempelvis rätning, rensning eller reglering av ett vattendrag.

Kontakt