2011:18 Odlingslandskapets biologiska mångfald i Jönköpings län 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är resultatet av en åtgärd i åtgärdsprogrammet för Djuren och växternas år 2003 (Länsstyrelsen, meddelande nr 2004:46). Rapporten beskriver var i länet det finns en hög täthet av biologiska värden i odlingslandskapet samt var det finns bäst förutsättningar för lokala åtgärder. Viktiga åtgärder är sådana som bidrar till att binda samman värdefulla gräsmarker genom att skapa så kallade korridorer samt att restaurera angränsande marker. En annan viktig faktor är att se till att kvaliteten i dessa landskap bevaras och utvecklas genom lämplig hävd. Med andra ord skapa större landskap med förbättrad funktionalitet för de ingående arterna knutna till de värdefulla ängs- och betesmarkerna.

För att denna målsättning ska kunna bli verklighet krävs insatser på en mängd områden inom olika politikområden. Det handlar inte längre bara om naturvårdsåtgärder eller miljöersättningar för ett EU-anpassat jordbruk. Avgörande faktorer kan vara åtgärder inom helt andra politikområden som arbetsmarknad, infrastruktur och lokal service samt förutsättningar för turism och god boendemiljö. Därför är det viktigt att knyta ihop olika regionala planeringsinstrument så att insatser på ett område kan ge positiva effekter inom ett annat. Förhoppningen är att resultatet från den här rapporten kan leda till bättre integrering av aktuella regionala planer.

Kontakt