2011:14 Miljöhänsyn till våtmark och vattendrag vid skogliga åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2011:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

För att nå miljömålen har det i flera fördjupade utvärderingar som gjorts efterlysts en ökad
hänsyn till våtmarker och vattenmiljöer från de areella näringarna. Med en ökad hänsyn vid
skogsbruksåtgärder skulle störningen av många våtmarker och vattendrag minska och i
mångt och mycket klara sig utan extra skyddsinsatser.
Syftet med projektet är att ta fram uppföljningsindikatorer över delar av den miljöhänsyn
skogbruket tar till våtmarker och vattendrag. Underlagen till samtliga föreslagna indikatorer
är datamaterial från Skogsstyrelsens Polytaxinventeringar. Genom att utnyttja befintlig
uppföljning är det möjligt att ta fram robusta och kostnadseffektiva indikatorer.
Projektet har resulterat i att två nya indikatorer med tillhörande fördjupningsindikatorer
kommer att föreslås publiceras på miljömålsportalen, ”Miljöhänsyn till våtmark” och
”Miljöhänsyn till vattendrag”. Dessa indikatorer kompletterar redan befintliga och blir
ytterligare ett verktyg att använda i strävan att uppfylla miljömålens miljötillstånd.
För Jönköpings län och Västerbottens län (som fungerar som testlänen i
metodikutvecklingen) pekar indikatorerna på att markägarna i större utsträckning visar
hänsyn till våtmarker än till sjöar och vattendrag.
Presentationen av indikatorn på miljömålsportalen kommer att ske på länsnivå. Detta för att dels underlätta den regionala indikatoruppdateringen, dels då ett mindre geografiskt fönster ger mer lika förutsättningar för indikatorn.

Det åligger inte detta projekt att ta fram lösningar för hur skogsbruket ska bli bättre på attta hänsyn, men ett ledord som blivit uppenbart i denna studie är kommunikation.
Kommunikation om vattendrag och våtmarkers allmänna värde, kommunikation till
handläggare som gör skogsbruksplaner som inkluderar till exempel information om var
vattendrag och våtmarker finns, kommunikation i fält till markägare och entreprenörer om vikten av att vårda våtmarker och vattenmiljöer och visa just miljöhänsyn.

Kontakt