2011:10 Strimsporig hjorttryffel

Om publikationen

Löpnummer:
2011-10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport

Strimsporig hjorttryffel Elaphomyces striatosporus är en rödlistad art vilken är klassad som starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan (Gärdenfors 2010). Arten har ett eget åtgärdsprogram (Rydberg 2007). Strimsporig hjorttryffel är en mycket sällsynt hypogeisk (underjordisk) svamp som endast är funnen i Sverige och Norge. Den betraktas därmed som endemisk för detta område. I Sverige finns flera aktuella förekomster vilka presenteras i denna rapport. I åtgärdsprogrammet har det föreslagits en inventeringsinsats. Skälet är främst att arten, liksom andra svampar med fruktkroppar under jord, har ett mörkertal av okänd storlek. Inventeringar syftar till att söka upp nya lokaler för arten så att den blir möjlig att skydda med specifika åtgärder och man kan få en bild av artens utbredning och skyddsbehov. I åtgärdsprogrammet finns det förslag på skötsel för de områden där strimsporig hjorttryffel förekommer.

Strimsporig hjorttryffel känns igen på sina relativt små, högst 1 cm, av mycelet svagt vitfiltade fruktkroppar. Skalet är svart, ganska tunt, elastiskt och blir vid torkning stenhårt. Sporerna är mindre än hos andra hjorttryfflar och strimmiga på ytan. Arten lever vid gammal hassel på utmark i oligotrofa till mesotrofa barr- och blandskogar. Fruktkropparna bildas troligen främst i mörka, sandiga och lerfattiga jordar där markfläckarna tillförs vatten från omgivande block och liknande. Arten är sannolikt en relikt från epoker i vår vegetationshistoria där hassel var betydligt vanligare i landskapet. Sådana reliktbestånd av hassel är idag därför mycket skyddsvärda. Lokaler med gammal hassel har sällan varit föremål för naturskydd om de inte kunnat uppvisa andra naturvärden som till exempel rik flora eller urskogsliknande förhållanden. Inte heller finns gamla hassellundar med som naturtyp i habitatdirektivets bilaga 2 trots att de ofta inrymmer höga och specifika naturvärden.

Strimsporig hjorttryffel har inventerats av Hans Rydberg år 2005 och under åren 2008-2010. Endast år 2005 var att betrakta som ett gott tryffelår. År 2008 var ett dåligt tryffelår som gav generellt magra resultat. År 2009 och 2010 var bättre tryffelår men inte så bra som år 2005. Före år 2005 var arten känd från fem lokaler. Dessa har återbesökts och återfynd gjordes på tre av dem. Efter år 2005 har arten hittats på fyra nya lokaler, varav två under åren 2008-2010. I dagsläget finns det sju aktuella fyndplatser. År 2008- 2010 inventerades åtta län (AB, D, E, F, H, O, T och Y län). Med hjälp av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i respektive län samt av mykologiskt kunniga personer har ett stort antal potentiellt intressanta områden med gammal hassel kunnat vaskas fram. Trots att 109 områden undersöktes och grävningar genomfördes i många till synes optimala biotoper hittades arten bara på två nya lokaler (Bunnström i Jönköpings län och Dammsjötorp i Södermanlands län). Lokalen utanför Sundsvall återbesöktes utan något fynd. Inventeringen har även gett ny kunskap om andra sällsynta tryfflar som dykt upp under letandet, vilket är viktigt då gruppen genom de arbetskrävande inventeringsmetoderna är mycket dåligt känd. Strimsporig hjorttryffel växer på kalkfattigare marker än flertalet andra svartskaliga hjorttryfflar, vilket innebär att inte lika många rödlistade arter påträffades vid denna inventering jämfört med den nationella inventeringen av taggig hjorttryffel (Rydberg 2010).

Kontakt