2011:05 Åtgärdsplan 2011-2015

Om publikationen

Löpnummer:
2011:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

Tack vare en omfattande kalkningsverksamhet har Jönköpings län, trots stora försurningsproblem, lyckats behålla eller få tillbaka stora natur- och nyttjandevärden knutna till sjöar
och vattendrag. Det finns ett stort engagemang och stöd för kalkningsverksamheten i Jönköpings län. Huvudmän är länets kommuner som också är med och finansierar åtgärderna.

Det är glädjande med den mycket kraftiga minskningen av utsläppen gällande försurande ämnen under de senaste årtiondena. Detta gör att kalkningen kan minska i vissa områden
och helt avslutas i andra. Dock är faran inte över. För att försurningsskador inte ska komma tillbaka behöver kalkningen fortsätta i många år framåt.

Denna åtgärdsplan innehåller kalkningsverksamheten i Jönköpings län för de kommande
fem åren.Kalkningsverksamheten är inne i en dynamisk period. Verksamheten revideras kontinuerlig bland annat med anledning av den minskade försurningen,mer kunskap och förändrad syn på försurningspåverkan samt inte minst anpassningar till de vattenkemiska och biologiska resultat som tidigare åtgärder har gett. Planen beskriver dels hur den planerade verksamheten ser ut i dagsläget och dels hur vi avser att arbeta med förändringar de kommande åren.

Rapporten är framtagen av ett antal medarbetare på Länsstyrelsen i Jönköping. Gruppen har förankrat och inhämtat synpunkter från länets kommuner som är huvudmän för verksamheten, och från Länsstyrelsens vatten- och fiskefunktioner.

Kontakt