2011:03 Brandinsekter å Drags udde - Uppföljning av naturvårdsbränningen 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2011:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

2006 genomfördes en naturvårdsbränning i naturreservatet Drags udde i den nordöstra delen av Vetlanda kommun, Jönköpings län. Branden följdes upp under 2008 och 2010 genom inventeringar av skalbaggar och gaddsteklar. Dessa grupper kan genom sin koppling till brandstrukturer och död ved anses vara goda indikatorer på hur väl branden skapat de substrat som det brandberoende ekosystemet kräver för sin långsiktiga överlevnad. Totalt noterades i de två uppföljningsomgångarna 271 arter av skalbaggar och 147 arter av gaddsteklar. 9 arter som av Wikars (2006) klassas som brandberoende noterades på brandfältet. Ytterligare 20 arter klassas som brandgynnade. Totalt befanns 27 rödlistade insektsarter enligt 2010 års rödlista ha aktuella förekomster på brandfältet; en gaddstekel, en vedstekel, tre flugor, 20 skalbaggar och två skinnbaggar. Intressanta fynd utgörs av åtgärdsprogramsarterna vithornad barkskinnbagge Aradus signaticornis och slät barkskinnbagge Aradus laeviusculus som finns med i åtgärdsprogrammet för brandinsekter i boreal skog, samt hårig blombock Leptura pubescens och gulfläckig praktbagge Buprestis novemmaculata som omfattas av åtgärdsprogrammet för skalbaggar på äldre död tallved. Vallrovfluga Choerades ignea som noterades i en fönsterfälla ingår i åtgärdsprogrammet för jättepraktbagge. Noterbart är också förekomsterna av stor plattnosbagge Platyrhinus resinosus, skiktdynemott, Apomyelois bistriatella samt fuktbaggen Cryptophagus corticinus. Dessa arter anses alla ha en koppling till den brandberoende svampen brandskiktdyna Daldinia concentrica. Sammantaget visar resultatet att det relativt nyupptäckta Sällevadsområdet där Drags udde ingår mycket väl kan vara ett av de viktigaste områdena i södra Sverige för bevarandet av arter knutna till skogsbränder och äldre död ved.

Kontakt