2011:02 Flodkräfta i sjön Vrången

Om publikationen

Löpnummer:
2011:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1102-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

Flodkräftan för idag en tynande tillvaro i våra vatten på såväl nationell som regional nivå. Årligen påträffas nya bestånd av signalkräfta som i dagsläget står för det största hotet mot vår inhemska kräfta. Denna rapport handlar om sjön Vrången på småländska höglandet inom Emåns avrinningsområde, Eksjö kommun.

Vrångens ursprungliga bestånd av flodkräfta slogs ut till följd av kräftpest 1934. Ett flertal utsättningar ägde därför rum mellan åren 1946-1961 som resulterade i ett stort och stabilt bestånd av arten fram till 1990. Under 1992-2006 genomfördes kräftprovfisken i Vrången som visade på ett kraftigt minskande bestånd av flodkräfta. Motsvarande utveckling noterades även för flera andra bestånd av flodkräfta i Jönkpings län under samma tidsperiod. Den tydliga tillbakagången var oroväckande, varför de mycket skickliga kräftexperterna på konsultbolaget Ekoll HB fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län att genomföra en utredning i syfte att identifiera eventuella orsaker. Arbetet har hela tiden skett i nära samarbete med fiskevårdsområdet som varit positiva till försöken med att restaurera beståndet av flodkräfta.

Utökade provfisken, vattenprovtagning, sumpning och kläckningsförsök på flodkräftor genomfördes i sjön mellan 2000 och 2008. Även analyser med avseende på kräftpest och andra sjukdomar genomfördes. Analyssvaren indikerade ingen förekomst av kräftpest. Det senaste kräftprovfisket skedde 2008 vilket helt plötsligt resulterade i en fångst av signalkräfta. Försöken avbröts därför och sjön klassas idag som en signalkräftsjö utan möjlighet att få tillbaka den ursprungliga flodkräftan.

Föreliggande rapport som består av tre på varandra följande delar redovisar resultatet från utredningarna av flodkräftbeståndet i sjön Vrången. Olyckligtvis hann beståndet av flodkräfta försvinna helt under arbetets gång varför svaret på frågan om vad som orsakade flodkräftans tillbakagång under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet sannolikt kommer att förbli obesvarad.

Flera av de metoder som använts i utredningen är nya och innovativa varför vi hoppas rapporten kan vara till glädje för andra som arbetar med att bevara flodkräftan.

Kontakt