2010:23 Kalkplan 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2010:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Kalkplan 2011 omfattar verksamhetsplan för kalkningsverksamheten i Jönköpings län 2011 samt länets ansökan till Naturvårdsverket om medel för kalkning.

Försurning är ett av länets största miljöproblem. Orsaken är hög belastning av försurande ämnen. Länets västra och sydvästra delar är värst utsatta. Stora delar klassas som mycket kraftigt försurningspåverkade. Trots att nedfallet av försurande svavel har minskat kraftigt i södra Sverige kommer effekter i mark och vatten sannolikt att kvarstå under lång tid och motivera kalkningsåtgärder under överskådlig tid. Kalkning är nödvändigt för att nå miljömål avseende Levande sjöar och vattendrag, Bara naturlig försurning, Ett rikt växt- och djurliv samt ”god ekologisk status” enligt EUs ramdirektiv för vatten. Övergripande mål för kalkningsverksamheten är att bevara och återskapa det naturliga växt- och djurlivet i ytvatten som påverkats av antropogen försurning. Detta för att återställa och bibehålla biologisk mångfald samt att säkerställa långsiktigt nyttjande.

Länets behov av kalkningsinsatser är stora och idag åtgärdas avrinningsområden motsvarande halva länets yta. Beräknat kalkbehov för 2011 är 11 550 ton, vilket är cirka 35 % mindre än för tio år sedan. Ansökan till Naturvårdsverket omfattar statsbidrag för kalkningsåtgärder, kommunernas kontroll och administration av kalkningsåtgärderna, effektuppföljning samt åtgärder för biologisk återställning. Under 2011 fortsätter arbetet med att anpassa kalkbehovet till den minskande försurningen.

Arbetet följer den åtgärdsplan för kalkning i Jönköpings län som håller på att revideras och ska vara klar under hösten 2010, vilket innebär justeringar avseende målsättningar, försurningsbedömningar, kalkdoser och uppföljning.

Arbetet med biologisk återställning inom länets kalkningsverksamhet har pågått sedan 1993. Det har koncentrerats till vattendrag som pekats ut som nationellt värdefulla eller särskilt värdefulla. Medel söks för åtgärder i såväl Vätterns tillflöden som Nissans, Lagans, Emåns och Mörrumsåns avrinningsområden. Aktuella åtgärder är i första hand fiskvägar, biotopvård samt återintroduktion av arter som flodkräfta och mört.

Kontakt