2010:22 Hydrologi, vegetation och fågelliv i Store Mosse nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:
2010:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

Store Mosse nationalpark präglas av ett vidsträckt myrlandskap som till största delen endast är ringa påverkat av människan. Nationalparkens naturvärden hör samman med mossekomplexets storlek, representativitet, mångformighet och rika fågelliv. Enligt föreskrifterna för nationalparken ska området förvaltas så att ”mark, vatten, vegetation och djurliv i princip lämnas till fri utveckling”. Bland föreskrifterna nämns förbud mot att dika, dikesrensa, dämma eller muddra samt mot att avverka skog eller utföra annan skogsvårdande åtgärd. Föreskrifterna öppnar dock för ”åtgärder som är nödvändiga i samband med områdets skötsel och som anges i fastställd skötselplan”

I nationalparken har omfattande studier gjorts av hydrologi, vegetation och fågelliv. Dessa studier har delvis rapporterats tidigare och är delvis helt nya. Denna rapport är en sammanställning av det material som tagits fram. Nationalparken har delats in i fyra delområden; Kävsjön, Häradsösjön, Kalvasjön-Blådöpet och Horssjön. Effekterna, påverkan, framtida scenario samt åtgärdsförslag för respektive område finns beskrivna i rapporten.

Mycket kort och generellt har vattennivåerna i Kävsjön sänkts. Vegetationsförändringarna är relativt små, framför allt rör det sig om att igenväxningsvegetation i fält- och buskskikt breder ut sig. Vadarfåglarna har ökat medan en tidigare häckande skrattmåskoloni försvunnit. I Häradsösjön har igenväxningen ökat kraftigt vilket bidragit till markant högre vattennivåer i inloppet. Fågellivet är med tanke på förutsättningarna fortfarande mycket rikt.

På Kalvasjön-Blådöpet har vattennivåerna stigit med 0,2 – 0,3 meter. Inga vegetationsundersökningar är gjorda. Det finns gott om häckande arter. I Horssjön har medelvattennivåerna ökat med cirka 0,25 meter medan nivåerna nedströms sjön utanför nationalparken har sjunkit cirka 0.4 meter på grund av en dikesrensning. Inte heller här finns några vegetationsundersökningar gjorda. Bland fåglarna häckar arter som grönbena och enkelbeckasin.

Arbetet har resulterat i 11 åtgärdsförslag för att förbättra naturvärdena i parken. Möjligheten till genomförande av vissa åtgärder kan komma att begränsas av formella möjligheter i nationalparkens föreskrifter samt mot avvägningar mot andra intressen. I vissa fall kan åtgärderna vara praktiskt ogenomförbara. Syftet med rapporten är att redovisa möjliga åtgärder för att nå vissa önskade naturtillstånd, inte till åtgärdens genomförande i
sig. Kommentar:
Länkar till filer

Kontakt