2010:15 Bottenfauna i Jönköpings län 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
197
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Biologi AB under hösten 2009 genomfört bottenfaunaundersökningar i 55 rinnande vatten. De olika vattendragen ingår i flera olika projekt, kalkningens effektuppföljning, vattendirektivsarbetet, regional miljöövervakning och regional inventering av naturvärden. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet och näringsämnesbelastning. Bottenfaunan har också statusklassats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärde.

Inom kalkningens effektuppföljning ingick 39 i olika åtgärdsområden och två okalkade referenslokaler. Av de lokaler som undersökts utifrån regional miljöövervakning, regional inventering av naturvärden och vattendirektivsarbetet var sju kalkade och nio okalkade. Enligt expertbedömningen var förhållandena nära det neutrala med avseende på bottenfaunan vid 15, och måttligt sura vid 19 av de kalkade lokalerna (Tabell 1). Detta innebär att 77 % av de kalkade lokalerna bedömdes tillhöra de två högsta klasserna. Resultatet var bra och visar att kalkningsverksamheten fungerar väl.
Vid nio av de kalkade lokalerna (21 %) bedömdes förhållandena vara sura med avseende på bottenfaunan och vid en kalkad lokal (2 %) bedömdes förhållandena vara mycket sura. Här bedömdes kalkningsverksamheten alltså ännu inte ha lyckats fullt ut med att återställa bottenfaunan.

Vid tio okalkade lokaler bedömdes förhållandena vara nära det neutrala eller måttligt sura, och vid en okalkad lokal bedömdes förhållandena vara mycket sura med avseende på bottenfaunan. Vid de lokaler som undersökts tidigare har bedömningen ändrats vid fyra. Vid två kalkade lokaler har bedömningen av status förbättrats. Surhetsklassningen ändrades från sur till måttligt sur vid de båda lokalerna. Vid två kalkade lokaler har bedömningen av status försämrats sedan föregående undersökning då klassningen ändrats från ingen eller obetydlig påverkan (motsvarande klasserna nära neutralt och måttligt sur) till sur. Vid övriga kalkade lokaler kvartstod den senaste bedömningen.

Enligt vår bedömning var statusen med avseende på eutrofiering hög eller god på samtliga lokaler (Tabell 1). Vid fyra lokaler bedömdes bottenfaunan vara påverkad av någon annan typ av påverkan.

Bottenfaunan bedömdes ha höga eller mycket höga naturvärden vid tolv av lokalerna (Tabell 1). Tre rödlistade och 17 ovanliga arter påträffades i undersökningen (Tabell 5).

Kontakt