2010:14 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
214
Publikationstyp:
Rapport

Förutsättningarna för elfisket 2009 var allmänt sett bättre än de två föregående säsongerna. Varmt och soligt väder i andra halvan av juni ledde till att vattennivåerna var låga till normala. Istället för högvatten, som troligen haft en negativ effekt på resultaten 2007 och 2008, hade flera mindre bäckar mycket lågt vatten. I vilken grad lågvattnet hunnit påverka bestånden är dock okänt. Som exempel kan nämnas att i Svedån, lokal Torrfåran, var vattennivån obefintlig och förekomsten av öring mycket låg, inga årsungar fångades. Här regleras dock vattennivån, men kan illustrera effekten av lågvatten.

När elfiskena inleddes i början av juli var förutsättningarna goda frånsett enstaka åskoväder. För att dra nytta av de goda förutsättningarna, med erfarenhet från tidigare säsonger, genomfördes en stor andel av elfiskena under juli månad. Trots goda förhållanden synes dock resultaten vara påfallande låga. I många vattendrag är öringtätheterna lägre eller betydligt lägre än normalt. Orsaken till detta är okänd, men det är möjligt att det i vissa fall orsakas av försurningspåverkan. I flera fall kan det även vara andra orsaker, till exempel fysisk påverkan av olika slag. Väderbetingelserna torde dock inte ha haft särskilt stor inverkan på fisket i de flesta fall. Vissa vattendrag i Nissans vattensystem, har anmärkningsvärt låga öringtätheter, till exempel Nissans huvudfåra, Radan och Svanån. I vissa fall kan påvisandet av andra arter, till exempel elritsa visa att försurningspåverkan varit tämligen låg, åtminstone under en viss del av året. Lek- och uppväxtmöjligheterna är i flertalet fall goda eller tämligen goda, men trots detta fångas endast enstaka öringar. I några fall är dock lokalerna av den karaktären att de är känsliga för vattenståndsförändringar vilket till viss del kan ha påverkat resultatet.

I flera av de nya vattendragen som undersökts, inom ramen för vattendirektivet, är det okänt huruvida öring finns. Likaså är utbredningen av öring i Lagan, med vissa undantag, begränsad till vatten där utplantering skett. Det kan därför antas att öring saknas naturligt i flera av vattendragen där undersökningar genomförts, i synnerhet i Lagan.

Resultatet från elfisket visar att av de undersökta lokalerna bedöms 96 vara opåverkade eller tämligen opåverkade av försurning medan 23 lokaler bedöms vara negativt eller kraftigt negativt påverkade. I övriga 22 lokaler kan ingen bedömning göras. I flera fall, till exempel i Nissans huvudfåra, Svanån och Radan samt i vattendrag i Lagans vattensystem som undersökts inom ramen för vattendirektivet, bör dock en viss försiktighet iakttas. Det är osäkert om hur flera av dessa lokaler bör bedömas ur försurningshänseende.

Kontakt