2010:13 Inventering av förorenade områden i Värnamo kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2010:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

Under 1990-talet påbörjade Naturvårdsverket arbetet med att lösa problemet med förorenade områden. Som en fortsättning på detta arbete genomförs nu inventering av potentiellt förorenade områden av landets länsstyrelser grundat på en metodik framtagen av Naturvårdsverket, Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), rapport 4918 Naturvårdsverket 1999.

I Jönköpings län har under hösten 2007 och våren 2008 pågått inventering i Värnamo kommun och under våren 2008 påbörjades arbetet även i Gnosjö kommun. Denna rapport redovisar resultatet av inventeringen i Värnamo kommun. Inventeringen har resulterat i registrering av 492 objekt i Länsstyrelsens databas, EBH-stödet. Av dessa är 64 objekt inventerade och riskklassade enligt den framtagna metodiken. Övriga objekt i databasen har endast identifierats.

Arbetet med att komma tillrätta med förorenade områden har inte avslutats med detta projekt utan går vidare med nya uppgifter och fortsatt samarbete kommun och Länsstyrelse emellan. Resultaten bör användas vid kommunens och Länsstyrelsens arbete med detalj och översiktsplaner, samt vid exploateringsärenden, tillståndsprövningar, vattenförvaltning, kabelärenden och vid miljömålsarbete. Viktigt är även att kommunen och Länsstyrelsen driver inventeringen av pågående verksamheter framåt via den ordinarie tillsynsverksamheten.

Kontakt