2010:12 Habitatkrav och bevarandeåtgärder för klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2010:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Rapport

Som en del av arbetet för att klara riksdagens miljökvalitetsmål har Naturvårdsverket tagit
fram så kallade åtgärdsprogram för hotade arter, vägledande dokument som utgör ett underlag
för myndigheters och organisationers arbete med bevarandet av dessa arter. Jönköpings län berörs i dagsläget av 65 åtgärdsprogram varav ett behandlar klockgentianan.


Klockgentianan har sin huvudutbredning i länets sydvästra delar. Flera värdefulla lokaler
för arten finns i Gnosjö kommun. Klockgentianan har därför utsetts att symbolisera Gnosjö kommun i myndigheternas informationssatsning om hotade arter med anledning av att 2010 är det internationella året för biologisk mångfald.

Föreliggande rapport är en utredning av klockgentianans status i länet. Artens aktuella utbredning och habitat har kartlagts med syfte att föreslå lämpliga skötsel- och restaureringsåtgärder. Undersökningen kommer att utgöra en grund för Länsstyrelsens vidare arbete med åtgärdsprogrammet.


Rapporten är baserad på ett examensarbete vid Lunds universitet och författaren står ensam för de åsikter som förs fram.

Kontakt