2010:11 Vedlevande skalbaggar och kryptogamer i fem brantskogar vid Östra Vätterbranterna

Om publikationen

Löpnummer:
2010:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport

Utmed Östra Vätterbranterna sträcker sig ett kuperat och mycket värdefullt skogslandskap. De senaste åren har en stor mängd sällsynta och rödlistade arter noterats i skogarna och området framstår som ett av länets biologiskt mest värdefulla. Denna inventering omfattar vedlevande skalbaggar och naturvårdsintressanta kryptogamer i fem brantskogar (ett befintligt naturreservat och fyra blivande) utmed Östra Vätterbranten. I mindre utsträckning har även vedlevande gaddsteklar inventerats. Inventeringen har genomförts med hjälp av fönsterfällor och genom eftersök i fält. Särskild fokus har lagts på arter inom tre åtgärdsprogram: ”Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind”, ”Läderbagge med följearter” och ”Åtgärdsprogramför almblombock (Pedostrangalia revestita)”.

Av de eftersökta arterna med åtgärdsprogram gjordes fynd av enfärgad brandsvampbagge Diplocoelus fagi (NT) på en lokal (Boeryd). Arten ingår i åtgärdsprogrammet för skalbaggar på skogslind. Inga andra arter med åtgärdsprogram noterades. Från samtliga inventerade lokaler gjordes dock fynd av flera skyddsvärda arter vilket resulterade i totalt 32 rödlistade arter enligt 2005 års rödlista fördelade på 14 skalbaggar, 13 lavar, 1 mossa och 4 svampar. Bland dessa är vedviveln Phloeophagus lignarius (NT), askvårtlav Pyrenula nitidella (EN) och ekskinn Aleurodiscus disciformis (NT) nya för länet. Totalt noterades 145 arter vedlevande skalbaggar.

Sammanfattningsvis är Östra Vätterbranterna att betrakta som ett mycket värdefullt naturområde. Av de delar som nu inventerats bedöms områdets stora sammanhängande brantskogar, ofta magra med tall, ek och gran som dominerande trädslag, vara mycket värdefulla. Här finns en kontinuerlig tillgång på värdefulla strukturer och substrat. Dessa skogar hyser kanske inte de allra mest hotade arterna men storleken gör att flera rödlistade arter kan ha livskraftiga populationer i området. Skogarna är också tillräckligt stora för att upprätthålla en intressant skogsdynamik vilket annars är ovanligt. Den mest exklusiva biotopen i de nu inventerade delarna bedöms de mer fuktiga bestånden med basisk/kalkrik berggrund vara. Här finns arter som sällan återfinns i andra naturområden. Det rör sig bland annat om exklusiva kärlväxter, lavar, mossor och mollusker.

Kontakt