2010:10 Metallundersökning i Anderstorpsån

Om publikationen

Löpnummer:
2010:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Anderstorpsån är ett av Nissans större tillflöden. I området kring Anderstorp och Gnosjö har det under lång tid funnits ytbehandlings- och metallindustrier som bidragit till utsläpp av tungmetaller till ån. De moment i ytbehandlingsprocessen som ger metallutsläpp är främst rengöringen av godset (sköljningen) och rengöringen av processkaren. Sköljvattnet renas men innehåller fortfarande förhöjda halter av metalljoner. De vanligaste metallerna som släpps ut är zink, krom, nickel och koppar men förhöjda halter av bly, kadmium, kvicksilver, tenn, aluminium och järn kan också förekomma. Alla metaller är toxiska, även de essentiella metaller som behövs i biologiska processer är giftiga vid höga halter.

Den samordnade recipientkontrollen som utförs av Nissans vattenvårdsförbund samt flertalet undersökningar utförda av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Gislaveds och Gnosjö kommun har visat på förhöjda halter av koppar, nickel, zink och krom. Utsläppskällorna har varit svåra att kartlägga och tidigare nämna undersökningar har fastslagit att förtätade undersökningar av metalljonkoncentrationer är önskvärt.

I denna undersökning har passiva provtagare av typen PSM1 från ALS Laboratory Group använts, se 2.1. Fördelen med passiva provtagare är att de ger ett medelvärde över en längre period och att de endast visar den biotillgängliga fraktionen av metalljonkoncentrationen. En nackdel med passiv provtagning är att det ännu saknas bedömningsgrunder för jonkoncentrationerna.

Syftet med undersökningen var att, med hjälp av passiva provtagare, undersöka metalljonkoncentrationen vid tre punkter i Anderstorpsån nedströms Anderstorp. Provpunkternas placering motiveras med att tidigare provtagning har varit förhållandevis gles i den aktuella  delen av ån. Provtagningen syftar till att komplettera tidigare undersökningar.

Tre passiva provtagare placerades ut och låg ute i Anderstorpsån nedströms Anderstorp mellan den 23 oktober och den 23 november 2009. Under provtagningsperioden kontaminerades en av provtagarna på grund av kontakt med luften. Vattnets temperatur och pH uppmättes med jämna intervall under perioden. Proverna analyserades av ALS Laboratory Group med analysmetoderna ICP-AES eller ICP-MS.

Resultaten har jämförts med resultat från en tidigare undersökning av Anderstorpsån, Anderstorpsån inlopp Nissan (Meddelande 2008:10 Länsstyrelsen i Jönköpings län), samt vattendrag som klassas som relativt opåverkade av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Dessa resultat kommer från mätningarna Knipån 110 och Knipån ref (Länsstyrelsens arbetsmaterial, 2008) som utfördes under oktober-november 2008 samt lokalen Emån ned Vetlanda (Meddelande 2008:10 Länsstyrelsen i Jönköpings län) som uppmättes i oktober 2006. För bly, kadmium och nickel finns uppmätta Sverigemedianer och medelvärden från 2006 (SWECO VIAK Screening Report 2007:1). Resultaten från vår undersökning visar att det i den valda delen av Anderstorpsån förekommer förhöjda halter av bly, kadmium, nickel, zink, koppar, järn och kobolt.

Kommentar:

Elin Thuresson och Ida Arvidsson som kommer från NV-programmet på Gislaveds gymnasium har skrivit rapporten.

Kontakt