2010:07 Upptäck effekterna av klimatpåverkan

Om publikationen

Löpnummer:
2010:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport

Regionalt fenologinätverk som underlag till indikator för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett regionalt fenologinätverk. I uppdraget ingår även att fundera kring möjligheterna att använda fenologi som en miljömålsindikator för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Fenologi är läran om cykler i naturen, hur årstidernas växlingar påverkar periodiska fenomen som till exempel när blommor börjar blomma eller när löven spricker ut. Fenologiska förändringar får effekter från populationsnivå till ekosystemnivå, liksom på människors hälsa och skogs- och jordbrukets verksamhet. Fenologiska data har i Sverige på vissa platser samlats in systematiskt redan på 1800-talet. Sammanställningar av historiskt material och jämförelse med aktuella data visar att växtsäsongen förskjutits mot att börja tidigare.

Ett fenologiskt nätverk behövs för att kunna ta fram uppgifter om hur olika växtarter påverkas av klimatförändring. Uppgifterna kan även användas för forskning, inom skogs och jordbruk, av frukt- och biodlare och för att förbättra pollenprognoser. I Sverige sköts insamling och analys av Svenska fenologinätverket som samordnas av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs Universitet. Sedan 2008 finns möjlighet att bidra till rapporteringen genom en interaktiv webbplats, www.blommar.nu. Just nu byggs ett system med standardiserade observationer upp.

Det regionala nätverket som byggts upp under projekttiden består i dagsläget av 30 deltagare spridda över stora delar av länet. Resultatet visar att det vid rekryteringen av nya observatörer lönar sig att inrikta sig på redan botaniskt intresserade personer. Vid en direkt förfrågan via telefon ökar också svarsfrekvensen. Ett observationsnätverk med i genomsnitt 16 – 17 observatörer per län ger tillräckligt med underlagsdata till en regional klimatindikator.

Fenologiska data skulle mycket väl lämpa sig som en miljömålsindikator. Då mellanårsvariationen i klimat mellan olika år är stor behöver inventeringsserierna från observationsnätverket vara åtminstone 6 – 8 år för att kunna göra relevanta analyser. En fenologiindikator bör grundas på flera arter då olika arter sannolikt inte reagerar på samma sätt. Blomningstid och lövsprickning är de fenologiska faser som lämpar sig bäst för en klimatindikator. Underlagsdata till indikatorn samlas in och bearbetas av Svenska fenologinätverket. Uppdateringar av indikatorn skulle kunna göras varje år med start efter femte observationsåret.

Kostnaden för ett fenologinätverk rör sig om cirka 35 000 kr per län i uppbyggnad. Ett nationellt, professionellt observationsnätverk beräknas kosta cirka 600 000 kr per år. Utöver detta tillkommer kostnader för en nationell samordnare samt uppdateringar av indikatorn på miljömålsportalen. Finansiering bör ske inom ramen för berörda centrala myndigheters miljö- och klimatarbete.

Kontakt