2010:05 Inventering av marktaggsvampar i Jönköpings län 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer:
2010:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Svampsläktet Sarcodon, fjälltaggsvampar, är ett släkte svampar där många arter är hotade och finns upptagna på den svenska rödlistan. För att kartlägga förekomsten av arterna genomfördes en inventering av marktaggsvampar i Jönköpings län 2007-2008. Inför inventeringen var de kända förekomsterna av fjälltaggsvampar få i länet.

Inventeringen inriktades på tallskogar, men även granskogar, barrblandskogar och några bokskogar inventerades. Totalt inventerades 76 lokaler. Flera fynd av Sarcodon-arter gjordes, bland annat hittades de för länet tidigare okända arterna Sarcodon fennicus och S. martioflavus i Vetlanda kommun. Dessutom framkom uppgifter om ett aktuellt fynd av skrovlig taggsvamp, Sarcodon scabrosus från Mullsjö kommun. Även flera andra fynd gjorde av sällsynta svampar som berörs av åtgärdsprogram, bland annat hittades bombmurkla, Sarcosoma globosum, som normalt uppträder på våren, och den sällsynta violgubben, Gomphus clavatus. För bombmurklan rör det sig om det första moderna fyndet i Götaland och violgubben påvisades för första gången i Jönköpings län. Förekomsten för den sistnämnda arten är troligen den sydligaste kända kopplad till granskog.

Lokaler där intressantare arter har hittats är närmare beskrivna i avsnittet Lokalbeskrivningar för ett urval besökta lokaler. Utifrån fynd av främst fjälltaggsvampar, biotopens storlek och biotoptyp har en naturvärdesklass angivits för de bästa lokalerna. Högsta värde, klass 1, tilldelades 3 lokaler, 6 lokaler erhöll klass 2 och 13 lokaler sorterades in i klass 3. Övriga 54 inventerade lokaler beskrivs eller klassas inte i rapporten eftersom inga fynd av Sarcodon eller andra rödlistade eller värdefulla arter gjordes i dessa lokaler.

Totalt noterades 39 arter av svampar. Det vill säga Sarcodon-arter, följearter till Sarcodon samt andra både rödlistade och icke rödlistade svamparter (tabell 1).

Noterbart är att samtliga fynd av åtgärdsprogramsarterna bitter taggsvamp Sarcodon fennicus (3 lokaler) och sammetstaggsvamp Sarcodon martioflavus (1 lokal) samt de av separata åtgärdsprogram berörda violgubbe och bombmurkla gjordes i de östra delarna av Vetlanda kommun. Detta trots att de lokaler som inventerats varit väl spridda över länet. Orsaken är givetvis förekomsten av för arterna gynnsamma jordarter men också en hög brandfrekvens och talrika skogsbeten. Dessutom har det starkt kuperade landskapet inneburit att många marker förblivit extensivt brukade. Sammantaget innebär detta att det är viktigt att bevara dessa områden då skogar av denna karaktär är sällsynta i dagens landskap.

Kontakt