2010:04 Inventering av svampar i ängs och betesmarker i Jönköpings län 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer:
2010:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport innehåller resultaten från inventeringar och riktade eftersök av blårödling (Entoloma madidum (bloxamii)), fager vaxskivling (Hygrocybe aurantiosplendens) samt praktvaxskivling (Hygrocybe splendidissima) i Jönköpings län under 2007 och 2008 på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget är ett led i det regionala arbetet med att genomföra åtgärder föreslagna i Åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker 2009 – 2013 (Jordahl in litt.). Inventeringen har utförts av Kerstin Bergelin. Totalt besökte Kerstin 26 lokaler i länet företrädesvis i den sydöstra delen av länet, där de geologiska och kulturgeografiska förutsättningarna tycktes bäst för arterna. Utifrån rapporter om tidigare fynd av praktvaxskivling och dess potentiella följearter, har spridda lokaler har även besökts i ett stråk mot nordväst. Den sydvästra och nordöstra delen av länet täcktes inte av dessa inventeringar. Då det under inventeringen 2007 samt 2008 blev uppenbart att de högsta värdena var knutna till det äldre odlingslandskapet i den östra delen av Vetlanda kommun kompletterades inventeringen i denna region med ytterligare 9 objekt. Denna mindre del av inventeringen har utförts av Tobias Ivarsson.

Under inventeringarna identifierades 33 rödlistade arter fördelat på 161 fynd. Praktvaxskivling noterades på 20 av de totalt 35 besökta lokalerna och dessutom inkom ytterligare ett fynd av arten 2008 från Näshult i Vetlanda kommun. Av dessa förekomster var 18 inte tidigare kända. Arten återfanns på samtliga av de tre lokaler som tidigare var kända för arten. Fager vaxskivling samt blårödling var inte kända tidigare från Jönköpings län men under arbetets gång framkom ett recent fynd (2006) av fager vaxskivling från Stenberga Boda Djupsgård i Vetlanda kommun. Blårödling noterades inte under inventeringarna. Bland övriga anmärkningsvärda fynd kan den sällsynta och akut hotade blomjordstjärnan, Geastrum floriforme, nämnas. Arten är klassad som akut hotad på den svenska rödlistan och fyndplatsen vid Sibbeberget, Baskarp i Västergötland visade sig hysa Nordeuropas största kända population av arten. Metodologiska problem som är förknippade med svampinventeringar belyses i rapportens diskussionsdel.

Kontakt