2009:47 Påväxtundersökning i Jönköpings län 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:47

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 81

Publikationstyp: Rapport

Mikroalg har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län undersökt kiselalger i 24 vattendrag. Undersökningen är ett led i karakteriseringsarbetet av vattendrag enligt EG:s ramdirektiv för vatten och syftar dels till att öka kunskapen om miljötillståndet i länet och dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. Resultaten kan också användas för avstämning av miljömålen "Levande sjöar och vattendrag", "Ingen övergödning", "Bara naturlig försurning" och "Biologisk mångfald".

Kontakt