2009:47 Påväxtundersökning i Jönköpings län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:47
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
81
Publikationstyp:
Rapport

Mikroalg har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län undersökt kiselalger i 24 vattendrag. Undersökningen är ett led i karakteriseringsarbetet av vattendrag enligt EG:s ramdirektiv för vatten och syftar dels till att öka kunskapen om miljötillståndet i länet och dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. Resultaten kan också användas för avstämning av miljömålen "Levande sjöar och vattendrag", "Ingen övergödning", "Bara naturlig försurning" och "Biologisk mångfald".

Kontakt