2009:44 Vidöstern och Färsjön

Om publikationen

Löpnummer:
2009:44
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

Provfiskeutvärdering Vidöstern 2006 och Färsjön 2008

Vidöstern provfiskades 2006 av personal från Länsstyrelsen i Jönköping med assistans av medlemmar från Vidösterns fiskevårdsområdesförening (FVOF) på uppdrag av Vidösterns FVOF.

Syftet med provfisket var att undersöka hur fisksamhället i Vidöstern ser ut i sjön idag. Provfisket är en av åtgärderna som föreslogs i fiskevårdsplanen från 2001. Vattenkemin ser bra ut i sjön, den är varken försurningspåverkad eller påverkad av höga näringsämnen. Vid provfisket fanns det syre i hela vattenmassan ända ner till botten. Om man jämför provfisket 2006 med provfisket 2000 ser man att det har skett en ökning av fångsten. Det är dock svårt att göra en ordentlig jämförelse då man provfiskade hela sjön vid provfisket 2000 medan man 2006 använde sig av två zoner en i den norra delen och en i den södra. Fisksamhället ser förhållandevis bra ut med en bra balans mellan abborrfiskar och karpfiskar. Andelen piscivorer (fiskätare) är ganska hög och det beror nästan uteslutande på gösen. De stora abborrarna är troligen utkonkurrerade av gösen och saknas i fångsten. Reproduktionen verkar fungera bra hos abborre, braxen, gös och mört. Det fångades få siklöjor och troligen är beståndet svagt mest beroende på gösen. Det fångades väldigt få sutare, sarvar och sik vilket visar att de finns i sjön men troligen sparsamt. Sportfiskeintresset i sjön är stort och fisketrycket får anses vara måttligt. Det är viktigt att poängtera vikten av ett hållbart uttag. Som det ser ut idag bedöms ändå uttaget ligga på en rimlig nivå.

Den sammanvägda bedömningen av statusen på fisksamhället i sjön blir god ekologisk status enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Att det inte blir hög ekologisk status beror mest på att fångsterna var betydligt större än referensvärdena båda för F/A för antal som för vikt. Den största avvikelsen är i södra delen. Enligt en remissversion från Länsstyrelsen i Jönköping blir statusen för näringsämnen ”God ekologisk status”. Enligt dem som provfiskade sjön 2006 har det tillkommit några sommarstugor. Sammantaget bör näringshalterna och då främst fosforhalterna undersökas vidare för att se om det är det som är orsaken till att det fångades mer fisk än förväntat. Det rekommenderas också att provfiskena fortsätter framförallt för att följa de arter som var tveksamma vid detta provfiske: siklöjan, sarven och siken. Man bör även undersöka hur det ligger till med de arter som borde finnas i sjön men som inte fångades vid detta provfiske: elritsa, gädda, lake och ål. Det är viktigt att arbetet enligt fiskevårdsplanen för Vidöstern från 2001 (Nydén m.fl., 2001) fortsätter och även ta med de åtgärder som finns i Fiskevårdsplan Lagan (Norrgård, 2007) som berör Vidöstern.

Färsjön provfiskades första gången 2008 av personal från Länsstyrelsen i Jönköping med assistans av medlemmar från Vidösterns fiskevårdsområdesförening (FVOF). Detta gjordes på uppdrag av Vidösterns FVOF med syftet att få en uppfattning om Färsjöns fiskfauna.

Provfiskeresultatet visar på att sjön domineras svagt av mörtfisk, men andelen fiskätande abborrar i förhållande till biomassan är ändå normal. Det fångades ett stort antal mindre individer av såväl abborre som mört vilket tyder på att reproduktionen hos dessa arter är ostörd. Vattenkemiska prover togs senast 1993, och sjön hade då normala pH- och alkalinitetsvärden. Eftersom längdfördelningen hos mörten var normal verkar det som att sjön även efter 1993 haft pH över 6,0. Mörtfiskdominansen i sjön kan betyda att Färsjön har aningen förhöja halter av kväve och fosfor varför det skulle vara intressant med en ny vattenkemisk provtagning av sjön. Den sammanvägda bedömningen av statusen på fisksamhället i sjön blir god ekologisk status enligt Naturvårdsverkets grunder.

Kontakt