2009:19 Bottenfauna i Jönköpings län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Biologi AB under hösten 2008 genomfört bottenfaunaundersökningar i 52 rinnande vatten inom kalkningens effektuppföljning, regional miljöövervakning och regional inventering av naturvärden. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet och näringsämnesbelastning. Bottenfaunan har också statusklassats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärde.

Inom kalkningens effektuppföljning ingick 34 i olika åtgärdsområden och fyra var okalkade referenslokaler. Av de lokaler som undersökts utifrån regional miljöövervakning och regional inventering av naturvärden var fem kalkade och nio okalkade. Enligt expertbedömningen var förhållandena nära det neutrala med avseende på bottenfaunan vid 13, och måttligt sura vid 18 av de kalkade lokalerna (Tabell 1). Detta innebär att 82 % av de kalkade lokalerna bedömdes tillhöra de två högsta klasserna. Resultatet var bra och visar att kalkningsverksamheten fungerar väl. Vid fem av de kalkade lokalerna (13 %) bedömdes förhållandena vara sura med avseende på bottenfaunan och vid två kalkade lokaler (5 %) bedömdes förhållandena vara mycket sura. Här bedömdes kalkningsverksamheten alltså ännu inte ha lyckats fullt ut med att helt återställa bottenfaunan. Vid en kalkad lokal (3 %) var det inte möjligt att bedöma försurningssituationen vid årets undersökning.

Vid åtta okalkade lokaler bedömdes förhållandena vara nära det neutrala, vid fyra okalkade lokaler bedömdes förhållandena vara sura och vid en okalkad lokal bedömdes förhållandena vara mycket sura med avseende på bottenfaunan.

Inom kalkeffektuppföljningen har samtliga lokaler undersökts tidigare. Sedan det föregående undersökningstillfället har bedömningen förbättrats vid sju kalkade lokaler. Surhetsklassningen ändrades från sur till måttligt sur vid sex lokaler och från motsvarande mycket sur till sur vid en lokal. Vid två kalkade lokaler har bedömningen av status försämrats sedan föregående undersökning då klassningen ändrats från ingen eller obetydlig påverkan (motsvarande klasserna nära neutralt och måttligt sur) till sur. Vid övriga kalkade lokaler kvarstod den senaste bedömningen.

Enligt vår bedömning var statusen med avseende på eutrofiering hög eller god på samtliga lokaler förutom en. Detta kan sägas vara ett förväntat resultat eftersom urvalet av lokaler var riktat mot näringsfattiga vattendrag i försurningsdrabbade regioner. Vid två lokaler bedömdes bottenfaunan vara påverkad av någon annan typ av påverkan.

Bottenfaunan bedömdes ha höga naturvärden vid 11 av lokalerna. En rödlistad och 15 ovanliga arter påträffades i undersökningen.

Kontakt