2009:17 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
175
Publikationstyp:
Rapport

Nederbörden sommaren 2008 var liksom föregående år mycket stor och ledde till höga vattenflöden i många vattendrag. Nederbörden fick dock inte samma omfattande påverkan på fiskbestånden, troligen på grund av att nederbörden inte koncentrerades i kortare skyfall samt att vattenmängderna oftast inte nådde upp till samma nivåer som året innan. Resultatet från elfiskena pekar på en stark återhämtning hos öringbestånden i många vattendrag. Kraftigt ökande tätheter av årsungar noterades, troligen som ett resultat av en minskad inomartskonkurrens. Tätheterna av äldre öringungar var däremot mycket låg på många håll, en indikation på den starka effekt 2007 års nederbörd och dess följdverkningar hade på öringbestånden. Den sammanlagda tätheten av öringungar var på många lokaler den högsta som noterats och medeltätheterna var höga i synnerhet i Motala ströms och Emåns vattensystem. Artsammansättningen verkar inte ha påverkats i nämnvärd utsträckning av föregående års högvatten, troligen på grund av att flertalet förekommande arter inte i samma utsträckning som öringen är bundna till strömmande sträckor av vattendragen. De har därför större möjligheter till överlevnad genom att förflytta sig till mera lugnflytande partier.

Resultatet från elfisket bedöms i flertalet fall utgöra ett gott underlag för bedömning av försurningspåverkan. I ett fåtal fall medför dock mänsklig påverkan, till exempel reglering eller rensning, att bedömningar inte kan göras. Totalt bedöms 88 av de undersökta lokalerna vara opåverkade eller tämligen opåverkade av försurning medan 15 lokaler bedöms vara negativt eller kraftigt negativt påverkade. Resterande tio lokaler kunde inte bedömas.

Kontakt