2009:16 Sommenröding

Om publikationen

Löpnummer:
2009:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport

Storrödingen (Salvelinus umbla) är upptagen på den svenska rödlistan över hotade arter (Gärdenfors 2005) under kategorin EN (starkt hotad) och finns idag endast kvar i 14 relikta bestånd söder om Dalälven varav 4 finns i Jönköpings län. Under 1900-talet har de sydsvenska storrödingbestånden minskat i antal med 70 %. Enbart under det senaste decenniet har tre populationer försvunnit samtidigt som de kvarvarande bestånden är svaga (www.artdatabanken.se).

Med anledning av ovanstående är det ur ett bevarandeperspektiv angeläget att kartlägga kvarvarande bestånds lekområden. Hösten 2006 och 2008 genomförde därför Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötlands län och Sommens fiskevårdsområdesförening en kartläggning av rödingens lekområden i Sommen. Föreliggande rapport vilken består av två PM redovisar resultatet från denna kartläggning och kommer tillsammans med fiskevårdsplanen för Sommen att utgöra ett underlag i arbetet med förvaltningen av sjöns rödingbestånd.

Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsstyrelsen i Östergötlands län med medel avsatta för hotade arter. Länsstyrelsen i Örebro län och Sommens fiskevårdsområdesföreningar bidragit med båtar. Henry Hermansson, Kjell Karlsson, Göran Hektor, Lars Adell, Bo Ljung, Eric Carpholm och Reinhold Castensson har från Sommens fvof bidragit med ideell arbetsinsats utan vilka genomförandet hade varit mycket svårt. Ett stort tack riktas därför till alla inblandade. Kommentar: För svenska myndigheter råder generellt handlingsoffentlighet, vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av myndighetens allmänna handlingar. Handlingsoffentligheten är grundlagsskyddad genom offentlighetsprincipen och inskränkningar kräver därmed mycket goda grunder. Länsstyrelsen kan dock enligt 10 kapitlet 1 § sekretesslagen (1980:100) sekretessbelägga uppgifter som berör utrotningshotade djur- och växtarter om det kan antas att strävanden att bevara arten inom landet eller del därav motverkas om uppgiften röjs. Länsstyrelsen bedömer inte att uppgifterna om rödingens lekplatser i Sommen är av sådan karaktär att det finns anledning att sekretessbelägga dem. Ställningstagandet har stöd i ArtDatabankes policy för hantering av uppgifter om hotade arter. Det finns flera positiva aspekter med att publicera exakta fyndlokaler. Ju fler personer som känner till specifika lokaler för hotade arter, ju bättre skydd erhålls mot både exploatering och skadegörelse. En ökad kännedom om arten kan även leda till att negativa trender upptäcks i tid (Aronsson med flera 2008). Länsstyrelsens förhoppning är att denna rapport skall leda till ökad förståelse för rödingens ansatta situation i Sommen och bidra till att beståndet värnas.

Kontakt