2009:09 Vedlevande skalbaggar och kryptogamer i ek– och bokmiljöer i Värnamotrakten

Om publikationen

Löpnummer:
2009:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

Under 2008 genomfördes på sex lokaler i Värnamotrakten ett eftersök av arter inom ”Åtgärdsprogram för bevarande av sex hotade bokskogsarter” (Malmqvist m fl 2006), ”Åtgärdsprogram för bevarande av läderbagge (Osmoderma eremita)” (Antonsson 2001) samt ”Skalbaggar på eklågor” (Nilsson 2006). Åtgärdsprogrammen omfattar nio skalbaggar, en lav och en svamp. Dessutom finns ett flertal följearter i åtgärdsprogrammen som eftersökts. Inventeringen har genomförts med fönsterfällor, sållningar och fältobservationer. Undersökningen kunde påvisa förekomst av en av åtgärdsprogramsarterna, nämligen kardinalfärgad rödrock Ampedus cardinalis. I övrigt visade de undersökta lokalerna sig hysa flera mycket sällsynta arter varav ett flertal följearter. Till de mer intressanta fynden hör den mycket sällsynta bokskogsarten Euthiconus conicicollis, rötsvampbaggen Xylophilus corticalis, svartspetsad rödrock Ampedus praeustus och liten lundlav Bacidina phacodes. Sammanlagt noterades 37 rödlistade arter varav 15 skalbaggar, 15 lavar, 5 svampar och 2 mossor. Av dessa var sju nya för Jönköpings län.

Kontakt