2009:04 Skyddsvärda insekter i Östra Smålands skogsbygder - Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2009:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
116
Publikationstyp:
Rapport

Under 2007 och 2008 har omfattande inventeringar skett i gränstrakterna mellan Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. Syftet har varit att kartlägga regionens förmodat artrika insektsfauna kopplad till det relativt välbevarande ålderdomliga jordbruks- och skogslandskap som finns i regionen. Resultatet med avseende på Jönköpings län presenteras här och tack vare den omfattande inventeringsinsatsen träder här fram ett artrikt och diverst landskap vars långsiktiga bevarande torde vara av nationellt intresse.

Totalt har 880 arter av insekter bestämts till art. Inom de grupper som undersökningen fokuserat på har 290 arter av gaddsteklar, 70 arter av dagaktiva fjärilar, 121 arter av blomflugor och 370 skalbaggar eller spår efter dessa bestämts till art. Av de noterade arterna återfinns 86 på den svenska rödlistan (Gärdenfors 2005). Ytterligare 23 arter fanns med på rödlistan 2000 (Gärdenfors 2000). 10 arter klassas som starkt hotade EN, 19 arter som hotade VU, 55 arter som NT, en art återfinns inom kategorin kunskapsbrist DD och en art, efter vilken endast äldre spår kunde påvisas, klassas som akut hotad CR. Det totala antalet åtgärdsprogram för insekter som berörs är 9 stycken och antalet åtgärdsprogramsarter är 14.

De skötselåtgärder som tas upp i diskussionen fokuserar på behovet av ett nytt synsätt på mekanismerna bakom artbevarandet där maskinellt störda eller påverkade marker bör legitimeras inom naturvården i större utsträckning. Detta medför att det outtalade ansvaret för artbevarandet av arter knutna till blomrika och sandiga miljöer inte bara bör ligga på jordbrukssektorn utan även på Vägverket, Fortifikationsverket och Banverket med flera.

Flera arter torde vara nya för landskapet Småland bland annat de båda rovsteklarna Crossocerus heydeni och Crossocerus exiguus samt den lilla jordlöparen Lionychus quadrillum.

Kontakt