2009:02 Kalkning i Nissan, Vätterns tillflöden, Huskvarnaån och Tidan

Om publikationen

Löpnummer:
2009:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
391
Publikationstyp:
Rapport

Kalkningsverksamhet i Jönköpings län
Måluppfyllelse och effekter 2004-2006

Rapporten sammanställer vattenkemiska och biologiska resultat av kalkningsverksamheten inom länets delar av Nissan, Vättern, Huskvarnaån och Tidan. Tack vare en omfattande kalkningsverksamhet har de negativa effekterna av försurning hållits nere. Vattenkemi och biologi i de flesta sjöar och vattendrag visar inte längre försurningspåverkan och målsättningen med kalkningsverksamheten är till större delen uppfylld även om stora problem kvarstår. Måluppfyllelsen är högre i sjöar än i vattendrag. Inom området representerar 316 uttalade mål 6667 ha sjöyta och 50 mil rinnande vatten. Målsättningen har nåtts på 74 % av antalet mål. För 87 % av arealen sjöyta har samtliga mål varit uppfyllda, medan motsvarande siffra för vattendrag varit lägre, 60 %.

I Nissans avrinningsområde har målen i princip nåtts inom Nissans huvudfåra. Det är fortfarande problem med biflöden till huvudfåran inom hela området. För merparten av de tillflöden till Vättern som omfattas av kalkningsverksamheten har målsättningen med kalkningen inte varit uppfylld.

Under perioden 2004-2006 spreds i genomsnitt 7816 ton kalk per år inom de områden som ingår i rapporten. För vissa vattendrag och sjöar med kort omsättningstid skulle en kombination av nuvarande kalkning i sjöar och våtmarker med spridning av aska och kalk i skogsmark sannolikt förbättra effekten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping