2009:01 Miljömålsindikatorer från kalkningsverksamheten

Om publikationen

Löpnummer:
2009:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

Inom miljömålsarbetet används indikatorer för att följa upp lokala och regionala delmål. RUS, som står för Regionalt Uppföljnings System, har som mål att ta fram gemensamma indikatorer som kan användas av alla länsstyrelser i hela landet. I en bristanalys som gjordes 2007 konstaterades att de saknas indikatorer för kalkning. Kalkning är ett sätt att motverka antropogen försurning och omsätter drygt 200 Mkr per år. Kalkningsbehovet minskar med minskade utsläpp och det kan motivera att följa kalkningens omfattning och hur väl kalkningen lyckas med en eller flera RUS-indikatorer.

Sex indikatorer har testats för åren 2000 till och med 2007 i tre avrinningsområden med olika försurningsbelastning; Nissan i sydvästra, Emån i sydöstra och Gideälven i norra Sverige. Indikatorerna är följande:
• Spridd kalkmängd relaterat till yta avrinningsområde, yta åtgärdsområde och det årliga medelvattenflödet.
• Vattenkemisk måluppfyllelse - lägsta pH. För varje målpunkt finns ett målsättningspH som inte får underskridas. Måluppfyllelsen av lägsta pH relateras dels till antal målpunkter dels till målområdenas yta och längd.
• Vattenkemisk måluppfyllelse – överkalkning. För varje målpunkt finns ett alkalinitetsmål som vid högflöde bör underskridas. Måluppfyllelsen av lägsta alkaliniteten relateras dels till antal målpunkter dels till målområdenas yta och längd.
• Vattenkemisk måluppfyllelse – lägsta pH och överkalkning. För varje målpunkt skall målsättnings-pH inte underskridas samtidigt som inte alkalinitetsmålet överskrids.
• Bottenfaunans tillstånd i kalkade vattendrag. Måluppfyllelsen relateras dels till antal målpunkter dels till målområdenas längd. Måluppfyllelsen undersöks på två sätt med olika index som grund. Målet är uppfyllt om Medins & Henrikssons försurningsindex är ≥6 eller om ekologisk kvalitetskvot för MISA är >0,4.
• Mörtföryngring i kalkade sjöar. Måluppfyllelsen relateras dels till antal målpunkter dels till målområdenas yta. Målet är uppfyllt om det finns mört som är mindre än 100 mm långa.

De indikatorer som projektet föreslår som nya RUS-indikatorer på huvudavrinnings- och länsnivå är:
• Kalkspridning relaterat till yta åtgärdsområde.
• Lägsta pH relaterat till längd för vattendrag och yta för sjöar.
• Bottenfaunans tillstånd i kalkade vattendrag med ekologisk kvalitetskvot för MISA som underlag.

Testade indikatorer som inte verkar fungera är överkalkning beroende på att alkalinitet påverkas i alltför hög grad av vattenföring samt mörtrekrytering i kalkade vatten eftersom det saknas underlag i många målsjöar. För de föreslagna indikatorerna föreslås rutiner för hur de skall tas fram och presenteras.

Kontakt