På tal om kvinnor och män 2008

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport
Framsida På tal om kvinnor och män 2008

Trots att Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder återstår mycket att göra innan vi har uppnått de av riksdagen antagna jämställdhetspolitiska målen. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit behöver attityder och strukturer i samhället förändras, vilket är ett långsiktigt arbete som kräver vilja, tålamod, engagemang och inte minst kunskap.

En viktig utgångspunkt i arbetet är att synliggöra skillnader och likheter i kvinnors och mäns livsvillkor, där denna faktabok förmedlar kunskap om hur verkligheten ser ut. Statistiken kan användas som ett verktyg genom att påvisa könsskillnader ifråga om utbildning, arbete, inkomster, representation i politiska organ, hälsa m.m. som ett underlag för vad som behöver förändras.

Kontakt