2008:33 Fladdermusfaunan i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:33
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
73
Publikationstyp:
Rapport

Fladdermössen har länge utgjort en förhållandevis okänd grupp i den svenska faunan. Efter hand som kunskapen kraftigt ökat de senaste 20 åren har det också framgått att flera fladdermusarter är i behov av skyddsåtgärder för att överleva i Sverige på sikt. Vissa arter är sällsynta och med vikande beståndstrender, vilket gjort att de rödlistats eller tagits upp i EU:s art- och habitatdirektiv. För att kunna bevara dessa fladdermöss har en rad åtgärder satts in och fler behövs. Bland de åtgärder som satts in märks att alla fladdermöss blivit fridlysta och att inventeringar utförts i ökande omfattning.

Lokala inventeringar av övervintrande fladdermöss har gjorts i Jönköpings län sedan början av 1980-talet. Det är emellertid främst inventeringar sommartid som behövs för att verkligen kartlägga fladdermössens förekomst i länet. Sommarinventeringar har genomförts systematiskt sedan 1999 och nu är 204 lokaler inventerade. En viktig orsak till att inventeringsverksamheten kom till stånd var internationella överenskommelser och krav på Sverige att kartlägga och bevara fladdermössen, i synnerhet särskilt hotade arter som barbastell och dammfladdermus. Just den sedan tidigare kända förekomsten av barbastell i Jönköpings län var nyckeln till att nationella inventeringsresurser kanaliserades till vårt län. Från och med 2004 har dessutom Länsstyrelsen i Jönköpings län samordnande ansvar för att ta fram och genomföra ett nationellt åtgärdsprogram för barbastellens bevarande.

Eftersom fladdermöss är intressanta både för deras egen skull och för deras indikatorvärde på biologisk mångfald i ett bredare perspektiv har Länsstyrelsen påbörjat en kontinuerlig uppföljning av dem i länet. Uppföljningen bygger på att återbesöka lokaler med 2-4 års mellanrum. Genom att följa olika fladdermusarters utveckling får vi indikationer på hur utvecklingen är för biologisk mångfald i till exempel jordbruks- och skogslandskapet samt inte minst i kulturlandskapet eftersom särskilt skyddsvärda fladdermöss ofta finns i gammaldags hävdade marker och byar. Därmed kan man även koppla fladdermössen till miljömålsarbetet via flera miljömål, i första hand Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö.

Fladdermöss har genom sitt mytomspunna, nattliga leverne i närheten av människor i stad och land fascinerat oss i alla tider. Detta har även understrukits av det stora intresse som visats av allmänheten i samband med de "fladdermusguidningar" som arrangerats i länet de senaste fyra åren. Det faktum att fladdermöss väcker allmänhetens intresse gör att de även kan locka till sig intresse från en del av allmänheten som kanske inte annars hade nåtts av den här typen av naturinformation. Fladdermössen är alltså unika på det sättet att de fungerar som goda miljöindikatorer samtidigt som de lockar allmänhetens intresse på ett sätt som nästan inga andra organismgrupper i Sverige gör. Förhoppningen är att denna rapport ska kunna vara läsvärd för såväl en nyfiken allmänhet som för ”inbitna fladdermusveteraner”.

Kontakt