2008:26 Nissöga i södra Vätterns strandzon

Om publikationen

Löpnummer:
2008:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i början av juli månad utfört ett inventeringsprovfiske i södra Vätterns strandzon samt i tre av de tillrinnande vattendragen i syfte att belägga eventuell förekomst av den tidigare rödlistade arten nissöga (Cobitis taenia). Projektet är en uppföljning av 2004 års inventeringsprovfiske då arten påträffades på flera lokaler i norra och mellersta Vätterns strandzon.

Nissöga fångades inte i någon av de totalt 13 provfiskade lokalerna vilket indikerar att arten inte tycks förekomma i Vätterns södra delar. Detta fördelningsmönster stämmer väl överens med tidigare känd litteratur (Andersson med flera 1954). Däremot fångades, vilket framgår i föreliggande rapport, ett flertal andra arter (totalt 7 stycken). Gers och storspigg dominerade fångsten sett till antal, cirka 830 respektive 790 stycken och utgjorde tillsammans 88 % av andelen fångade individer. Den höga fångsten av storspigg kan sannolikt förklaras med att tidpunkten för provfisket sammanföll med storspiggens lek.

Gers som förekommer i nästan samtliga Vätterns djupzoner beskrivs ofta som den mest frekvent förekommande bottenfisken varför den stora fångsten ej kan betraktas som ovanlig. Öring påträffades på två lokaler, Hökesån och Röttleån. Att öring återfanns på dessa platser står i direkt relation till att dessa fungerar som lek och uppväxtområde. Stora satsningar har gjorts i form av biotopvårdande åtgärder och skapande av fria vandringsvägar för att förbättra öringens reproduktions och uppväxtområden.

Fångst av abborre gjordes på 3 stycken lokaler. Flest fångades i Gränna badlagun. Gränna badlagun är i stora drag en artificiellt konstruerad badplats som erbjuder ett relativt gott uppväxtområde för arten. Denna lokal fungerar troligtvis som yngelkammare då fångsten var normalfördelad runt 70 millimeter vilket faller inom ramen för åldersklasserna 1-2+. Den höga vattentemperatur som uppmättes vid tidpunkten, 27°C var troligen en bidragande faktor till den antalsmässigt höga fångst som gjordes eftersom abborren som art preferera tämligen höga vattentemperaturer.

Av övriga arter så fångades gädda, mört och elritsa, dock i sådan blygsam omfattning att dessa inte redovisats i föreliggande rapport. Likväl så kan det nämnas att elritsa fångades på lokalen Hökesån uppströms 2 där även 21 stycken öringar fångades.

Eftersom ingen fångst av nissöga gjordes kommer det inte att vara aktuellt med några uppföljande provfisken inom den närmsta tidsperioden. Dock så bör det fokuseras på det bestånd som påträffats i Rocksjön (Sjöstrand 2003) även om antalet fångade individer i denna undersökning var låg.

Kontakt