2008:22 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
179
Publikationstyp:
Rapport

Hög nederbörd och extrema vattenflöden präglade sommaren i Jönköpings län. Först under september kunde allmänt lägre vattenföring noteras. Effekterna av högvattnet på både elfiskeundersökningarna och resultatet från desamma var med största sannolikhet betydande. Högvattnet ledde till att öringtätheterna i de flesta vattendragen generellt minskade jämfört med normala säsonger. Minskningen av öringtätheten slog i första hand igenom på tätheten av årsungar vilket gjort resultaten mera svårtolkade utifrån perspektivet att utgöra underlag för länets kalkeffektuppföljning. Förutom minskade tätheter kunde det konstateras att det procentuella antalet vatten med öring, men även av flertalet övriga förekommande arter, jämfört med normalåret, minskat. Generellt minskade därför underlaget för bedömning av kalkningens effekter genom att förekomsten av årsungar av fisk- och kräftarter, känsliga för försurning, var lägre än tidigare år. Även resultatet från elfiskeundersökningar utförda vid normalvattenföring i september kan antas vara negativt påverkade av högvattnet då en viss ökad mortalitet till följd av högvattnet är trolig. Samtliga vattendrag i den sammanfattande tabellen (se tabell 1 i rapporten) nedan bedöms därför i olika utsträckning vara påverkade av extrem högvattenföring vilket gör att även lokaler där vattennivån sjunkit till normala förhållanden och saknar annan påverkan kategoriseras som påverkan 2.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping