2008:20 Regionalt metodutvecklingsprojekt avseende fångsteffektivitet hos nettingfällor

Om publikationen

Löpnummer:
2008:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

År 2007 erhöll Länsstyrelserna i Jönköpings-, Gävleborgs- och Västernorrlands län ett anslag om 300 000 kronor från Naturvårdsverket för att genomföra ett metodutvecklingsprojekt inom ramen för regional miljöövervakning. Även Länsstyrelserna i Gotlands- och Stockholms län har medverkat vid genomförandet av projektet.

Syftet med projektet var att ta fram ett standardiserat fångsteffektivitetsvärde för nettingfällor med avseende på lekvandrande / lekande flodnejonöga. Flodnejonögat är klassat som missgynnat (NT) i rödlistan och en standardiserad metod att uppskatta populationsstorlek är ett viktigt verktyg för att bedöma vilka vattendrag som har starka eller svaga bestånd och styra prioriteringar vid bevarandeåtgärder. Möjlighet att bedöma förändringar i populationsstorlek är en förutsättning för att utvärdera effekterna av olika populationsförstärkande åtgärder och för att kunna ta fram en effektiv strategi för att förbättra förutsättningarna för arten. Vidare syftade projektet till att undersöka huruvida detta fångsteffektivitetsvärde påverkas av under vilken fas av leken provfiske bedrivs.

Målsättningen var att det framtagna fångsteffektivitetsvärdet skulle kunna användas som nationell standard vid skattning av lekbeståndens storlek hos flodnejonöga på samma sätt som man vid skattning av tätheter hos laxartad fisk använder sig av ett standardiserat fångsteffektivitetsvärde för elfiske.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping