2008:19 Bottenfauna i Jönköpings län 2007 - en undersökning av bottenfaunan på 29 lokaler i rinnande vatten

Om publikationen

Löpnummer:
2008:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
91
Publikationstyp:
Rapport

Årets undersökning har omfattat totalt 29 lokaler i rinnande vatten. Flest lokaler (12 st) är lokaliserade till Vätterns tillflöden. Tio lokaler ligger inom Emåns avrinningsområde i länets östra del. I östra delen undersöktes också två lokaler i Motala ströms avrinningsområde, Bordsjöbäcken och Svartån och en lokal i Mörrumsån, Bäck från Lillesjön. I länets västra del undersöktes två lokaler i Nissans avrinningsområde, Kattån och Källerydsån. En lokal i Göta älvs avrinningsområde undersöktes, Andsjöns utlopp och en lokal inom Lagans avrinningsområde, Segerstadsån. Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna och fyra lokaler var okalkade. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Försurning
Av årets 29 undersökta lokaler var 25 mer eller mindre kalkningspåverkade. Av dessa 25 var:
• 15 lokaler obetydligt försurningspåverkade (60 %)
• 6 lokaler måttligt försurningspåverkade (24 %)
• 4 lokaler betydligt försurningspåverkade (16 %)
Således var 10 lokaler mer eller mindre påverkade av försurning (40 %) trots kalkningsinsatserna.

Förorening
• Av de 29 undersökta lokalerna bedömdes 27 lokaler vara obetydligt påverkade av organiska/eutrofierande föroreningar.
• En lokal bedömdes vara svagt påverkade av förorening och en bedömdes vara måttligt föroreningspåverkad.
Den senare ligger vid ett dammutlopp, vilket kan förklara den organiska belastningen.

Naturvärde
• Mycket höga naturvärden konstaterades vid en lokal.
• Höga naturvärden konstaterades på 10 lokaler och resterande 18 lokaler hade allmänna naturvärden.
• Tre rödlistade arter noterades; den rödlistade flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera (VU, sårbar) påträffades på en lokal, dagsländan Rhithrogena germanica (NT, missgynnad) påträffades på fyra lokaler och nattsländan Odontocerum albicorne (NT, missgynnad) påträffades på en lokal. Dessutom noterades 10 ovanliga arter vid totalt 17 lokaler.

Trender - försurning
Resultatet från 2007 visade på fortsatt obetydligt försurningspåverkade förhållanden på många redan tidigare goda lokaler. Vid ungefär hälften av de återbesökta lokalerna (12 av 25) har försurningspåverkan bedömts som obetydlig vid varje undersökning, sju av dessa ligger i Vätterns tillflöden. Vid 16 återbesökta lokaler var bedömningen samma som vid förra besöket, medan en försämring skett vid fem lokaler och en förbättring vid fyra lokaler. Inga tydliga trender kan ses i resultaten, många lokaler ligger på gränsen mellan att vara försurningspåverkade eller inte. Fyra lokaler; Kattån (N19), Andsjöns utlopp (G1), Gäbo i Knipån (V19) och Vederydsån (V27) var betydligt försurningspåverkade trots kalkningsinsatser.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping