2008:14 Screening av miljögifter i Emån 2004-2006

Om publikationen

Löpnummer:
2008:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

I vår omvärld förekommer ett mycket stort antal kemiska ämnen i allt från vanliga konsumentartiklar till läkemedel eller industrikemikalier. Kännedomen om vilka av alla dessa ämnen som kommer ut i vår miljö är starkt begränsad. Kunskapsunderlaget byggs dock gradvis upp genom att ett urval av ämnen mäts i landsomfattande undersökningar så kallad screening. Syftet med screening är att få en uppfattning om vilka halter av kemiska ämnen som vi kan hitta i miljön samt i vilken mån människor riskerar att exponeras för dessa ämnen. Miljöövervakningen av miljögifter behövs också för att följa upp miljömålet ”Giftfri miljö”.

Val av ämnen som ska ingå i screeningen görs av Naturvårdsverket. Motivet för att inkludera ett ämne i screeningprogrammet är till exempel att det används i stor omfattning, att det prioriteras i olika internationella sammanhang eller att det uppmärksammas av andra orsaker nationellt. Av de ämnen som screenas nationellt väljer sedan länsstyrelsen i Jönköping och Kalmar län tillsammans med Emåförbundet ut relevanta ämnen som screenas inom Emåns avrinningsområde. Screeningen i Emåns avrinningsområde har under 2004 – 2006 samfinansierats av Emåförbundet och länsstyrelserna i Jönköpings och Kalmar län.

Screeningen åren 2004 till 2006 har totalt omfattat 87 ämnen. Av dessa har 43 stycken påträffats i Emåns avrinningsområde, mestadels i mycket låga halter men över detektionsgränsen för respektive metod. 39 av dessa ämnen är organiska miljögifter som inte förekommer naturligt i miljön medan resterande fyra är metaller vilka förekommer naturligt i låga halter men där förhöjda halter troligen beror på föroreningar. De ämnen som idag kan detekteras men förekommer i låga halter utgör inget omedelbart hot men bör följas upp inom en 10-årsperiod.

Endast sju ämnen har uppmätts i så höga halter i Emåns avrinningsområde att de snarast bör undersökas ytterligare (orange och rödmarkerade i tabell 1-1 till 1-4); Nonylfenol i områden med verkstadsindustri, tennorganiska föreningar i avloppsreningsverk, PCB i Emån nedre del samt läkemedelsrester i vissa typer av slam från avloppsreningsverk.

Alla ämnen och resultat presenteras i sin helhet i bilagorna 2 till 8. I de sammanfattande tabellerna 1-1 till 1-4 samt i kapitel 3 till 9 har endast de ämnen som detekterats tagits med.

Kontakt