2008:12 Metodstudie: Dykning och fotografering/filmning med undervattenskamera - ett komplement till undersökningstypen: övervakning av stormusslor

Om publikationen

Löpnummer:
2008:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101_9425
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
106
Publikationstyp:
Rapport

Huvudsyftet med den nuvarande undersökningstypen "övervakning av stormusslor" är att avgöra om det undersökta musselbeståndet är livskraftigt. För att kunna avgöra detta har hittills en rad olika metoder använts. Främst har vattenkikare använts vid inventering av levande stormusslor. Metoden fungerar tillfredsställande i grunda partier med djup ned till cirka en meter. Är siktdjupet på lokalen dåligt, till exempel på grund av att vattendraget är grumligt eller starkt färgat, minskar dock det maximala djupet vid vilket man kan utnyttja vattenkikare. Detta gör metoden relativt begränsad i sin användning och fungerar bäst under perioder då vattnet är relativt klart och fritt från partiklar, eller på lokaler med enbart grunt vatten. Vill man få möjlighet att undersöka djupare bottnar bör inventeringen utföras med annan metod.

Förutom vattenkikare har även lutherräfsa och till viss del fridykning använts för att studera stormusslor. Under de senare åren har dock flera länsstyrelser och konsulter börjat använda sig av dykning (fridykning och luftdykning) i allt större utsträckning. Till viss del, har även fotografering och videofilmning använts som hjälpmedel vid undersökningarna. I syfte att undersöka möjligheten att införliva dykning som en etablerad och beskriven metod i undersökningstypen för stormusslor sökte Länsstyrelsen i Jönköping 2006 medel från Naturvårdsverket. Medlen söktes som ett regionalt utvecklingsprojekt inom miljöövervakningen (överenskommelse 2180726).

Föreliggande rapport beskriver erfarenheter av dykning som metod vid undersökningar av stormusslor och redovisar ett förslag till hur dykning och användning av både stillbilds- och videokamera bör införlivas i undersökningstypen för denna djurgrupp.

Rapporten har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län, i samarbete med länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Skåne. Lapplands miljöcentral i Rovaniemi, Finland samt Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, har även varit delaktiga i arbetet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping