2008:10 Screening av miljögifter i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

I vår omvärld förekommer ett mycket stort antal kemiska ämnen i allt från vanliga konsumentartiklar till läkemedel eller industrikemikalier. Kännedomen om vilka av alla dessa ämnen som kommer ut i vår miljö är starkt begränsad. Kunskapsunderlaget byggs dock gradvis upp genom att ett urval av ämnen mäts i landsomfattande undersökningar så kallat screening. Syftet med screening är att få en uppfattning om vilka halter av kemiska ämnen som vi kan hitta i miljön samt i vilken mån människor riskerar att exponeras för dessa ämnen. Miljöövervakningen av miljögifter behövs också för att följa upp miljömålet ”Giftfri miljö”.
 
Val av ämnen som ska ingå i screeningen görs av Naturvårdsverket. Motivet för att inkludera ett ämne i screeningprogrammet är till exempel att det används i stor omfattning, att det prioriteras i olika internationella sammanhang eller att det uppmärksammas av andra orsaker nationellt (13). Av de ämnen som screenas nationellt väljer sedan länsstyrelsen ut relevanta ämnen som screenas regionalt. Den regionala screeningen har under 2004 – 2006 samfinansierats av länsstyrelsen, kommuner, Vätternvårdsförbundet och Emåförbundet.
 
Screeningen åren 2004 till 2006 har totalt omfattat 100 ämnen. Av dessa har 57 stycken påträffats i länet (se tabell 1-1 till 1-4), mestadels i mycket låga halter men över detektionsgränsen för respektive metod. 53 av dessa ämnen är organiska miljögifter som inte förekommer naturligt i miljön medan resterande fyra är metaller vilka förekommer naturligt i låga halter men där förhöjda halter troligen beror på föroreningar. De ämnen som idag kan detekteras men förekommer i låga halter utgör inget omedelbart hot men bör följas upp inom en 10 års period.
 
Endast nio ämnen har uppmätts i så höga halter i Jönköpings län att de snarast bör under-sökas ytterligare (orange och rödmarkerade i tabell 1-1 till 1-4); Ftalater i områden med plastindustri, nonylfenol i områden med verkstadsindustri, tennorganiska föreningar i avloppsreningsverk samt läkemedelsrester i vissa typer av slam från avloppsreningsverk.
 
De sammanfattande resultaten i tabell 1-1 till 1-4 har delats upp efter avrinningsområde. Alla ämnen och resultat presenteras i sin helhet i bilagor 2 till 10 medan sammanfattning och kapitel 3 till 11 endast omfattar de ämnen som detekterats.

Kontakt