2007:43 Kalkningar i Lagan och Helgeån

Om publikationen

Löpnummer:
2007:43
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
481
Publikationstyp:
Rapport

Målsättningen med kalkningsverksamheten inom länets delar av Lagan och Helgeå är till större delen uppfylld. Tabell 1-1 (se rapport) visar att andelen uppfyllda mål är cirka 70 %. För resterande 30 % gäller att målsättningen inte varit uppfylld eller inte gått att bedöma. När det gäller andelen areal sjöyta som är uppnådd hamnar den på 96 % och andelen längd rinnande vatten på 66 %. Totalt berör 145 uttalade mål 24 206 hektar sjöyta och drygt 42 mil rinnande vatten. När det gäller yta och längd ska samtliga mål (både vattenkemiska och biologiska) vara uppfyllda för att området ska bedömas ha uppfylld målsättning.

Figur 1-1 (se rapport) pekar ut att flera målsättningar i Storåns avrinningsområde inte har varit uppfyllda. I de övre delarna av Österån (åo 060) är fisk- och bottenfauna fortfarande försurningspåverkad. På sträckan Storån, nedströms Flaten (åo 057), är bottenfaunan fortfarande försurningspåverkad. Stödstorpaån (åo 077) är försurningspåverkad med avseende på fisk- och bottenfauna. När det gäller Lillåns (Draven) (åo 070) avrinningsområde uppvisar några av tillflödena till Lillån vattenkemi- och bottenfaunaresultat med försurningsrelaterad påverkan. I Norra Fyllens (åo 067) avrinningsområde har Dannäsån en bottenfauna som är påverkad av försurning. I Mjösjöbäcken (åo 73) är både bottenfauna och vattenkemi försurningspåverkad. Även några enstaka delar av Härån uppvisar viss försurningspåverkan.

Under 2005 spreds ungefär 6 600 ton kalk i området. För ett antal åtgärdsområden föreslås förändringar i form av förtätat kalkningsintervall och även minskade kalkmängder.

En kombination med nuvarande kalkning i sjöar och våtmarker och spridning av aska och kalk i skogsmark kan vara aktuell för några åtgärdsområden, framförallt i de åtgärdsområden som har sjöar med korta omsättningstider.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping