2007:42 Vätterbäckar i Jönköpings län - Naturvärdesbedömning av vattendrag 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:42
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
227
Publikationstyp:
Rapport

Detta är en avrapportering av Projekt Naturvärdesbedömning Vätterbäckar, som innefattar en naturvärdesbedömning av större vattendrag runt Vättern i Jönköpings och Habo kommuner. Förutom Vätterbäckarna ingår även Röttleån, Huskvarnaån och Tabergsån. Naturvärdesbedömningens syfte är att fungera som ett verktyg och kunskapsunderlag vid planering och arbete vid och i de berörda vattendragen.

Våren 2007 startades naturvärdesbedömning Vätterbäckar för att fullborda naturvärdesbedömningen av vattendrag i Jönköpings län. Projektet har genomförts av vattenfunktionen på Länsstyrelsen i Jönköpings län med stöd från resten av naturavdelningen.

Naturvärdesbedömningen har gjorts enligt det nationella bedömningssystemet System Aqua (Naturvårdsverket 2001). System Aqua innefattar bedömning av vattendragens naturlighet, förekomst av rödlistade arter, samt artrikedom. Vid värderingen väger naturligheten tyngst. Att lokalisera nyckelbiotoper (meddelande 1996:34) i anslutning till vattendragen har också varit en viktig del av arbetet.

Naturvärdesbedömning i Jönköpings län är nu komplett och finns i följande rapporter:
- Motala Ström (Svartån samt de övre delarna av Huskvarnaån) (meddelande 2000:55)
- Lagan i Sävsjö och Nässjö kommuner (meddelande 2000:56)
- Emån och Mörrumsån (meddelande 2000:27)
- Lagans avrinningsområde (meddelande 2005:15)
- Bolmens tillflöden (meddelande 2005:16)
- Tidan (meddelande 2005:17)
- Nissans nedre avrinningsområde (meddelande 2005:18)
- Nissans övre avrinningsområde (meddelande 2005:19
- Vätterbäckar i Jönköpings län (meddelande 2007:42)

Till flertalet av ovanstående rapporter hör även ett kartunderlag med samma indelning. Kartunderlaget för Vätterbäckar finns som inlaga i denna rapport, samt i digital form (shape-skikt). All grunddata finns lättillgänglig i en databas (MS Access).

Utöver föreliggande arbete med naturvärdesbedömningen och nyckelbiotoperna har resultat från biotopkarteringen publicerats i rapporten ”Biotopkartering Vätterbäckar – del tre Jönköpings län” (Länsstyrelsen 2005).

Kontakt