2007:36 Fiskevårdsplan Lagan

Om publikationen

Löpnummer:
2007:36
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
95
Publikationstyp:
Rapport

Lagan, som passerar tre län på sin väg mot havet, är ett intressant vatten ur fiskesynpunkt. Längst ned närmast havet finns bland annat lax och havsöring medan gädda, abborre och gös är de mest intressanta arterna längre upp. Den idag hotade arten ål finns fortfarande i många vatten. Vattensystemet är dock förhållandevis kraftigt påverkat av olika mänskliga aktiviteter som bland annat medfört att vattenkvaliteten försämrats och vandringsvägar för fisk stängts av. Det finns därigenom ett betydande behov av åtgärder för att kunna vidareutveckla fisket. I vattensystemet finns flera värdefulla stora sjöar där Vidöstern på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län är en av de för fritidsfisket viktigaste. Vidöstern är av denna anledning utpekat som ett riksintresse för friluftslivet. Lagan rinner rakt igenom Vidöstern och passerar strax innan sjön genom Värnamo tätort. Genom åren har flera röster höjts för att utveckla ett attraktivt centrumnära fiske. Fisket i Vidöstern och Lagan ovan sjön förvaltas sedan några år tillbaka av Vidösterns fiskevårdsområdesförening där bland annat Värnamo kommun är en medlem genom att de har fiskerätt i vattenområdet. För att kunna utveckla sina vatten på ett långsiktigt hållbart sätt har föreningen tillsammans med Värnamo kommun låtit Länsstyrelsen arbeta fram föreliggande fiskevårdsplan. Framtagandet av planen har skett i god samverkan med föreningen som bland annat deltagit vid de kompletterande fiskundersökningar som genomförts. Förhoppningen är nu att alla berörda intressenter skall kunna ta till sig innehållet i planen så att den utvecklingspotential som finns kan realiseras.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping