2007:30 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:30
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
200
Publikationstyp:
Rapport

Resultatet från elfiskeundersökningarna i Jönköpings län sommaren 2006 präglas av sommarens låga nederbördsmängd som resulterade i en omfattande uttorkning av många vattendrag. Först under början av augusti föll återigen större mängder regn, men därefter ökade nederbördsmängderna avsevärt och vattennivåerna i vattendragen ökade från att ha varit låga till att åter nå upp till normalflöden för årstiden. Flertalet av de utförda elfiskena utfördes emellertid under juli till och med början av augusti varför effekter i form av påverkad fångsteffektivitet och, jämfört med normalförhållandet, minskade lokal-arealer kunde noteras. Fångsteffektiviteten kan dock påverkas åt båda håll vid minskande vattennivåer. I vissa fall förenklas fångsten av fisken på sträckan, men vid riktigt låga vattenflöden kan fisken, mellan stenar och block, vara svår att fånga. Minskande vattenflöden får naturligtvis även effekten att arealen minskar på den avfiskade ytan. Detta kan i vissa fall få följdeffekter som ökande tätheter av öring, men vid svår uttorkning naturligtvis även ökad mortalitet hos fisken. Den ökade mortaliteten orsakas av stress till följd av ökad vattentemperatur, men även av ökad inom- och mellanartskonkurrens. Minskande vattennivåer kan även leda till en ökad predation på fisken då den trängs ihop på en mindre yta. Effekter av detta slag kan förmodas ha inträffat på vissa lokaler där öringtätheten sjunkit markant jämfört med tidigare fisken. På en lokal, Bongebo kvarn i Österån, ledde torkan till att vattendraget var helt uttorkat vid provfisketillfället.

Elfiskena i Jönköpings län utförs till större delen som en del av en omfattande kalkeffektuppföljning. Elfiskeresultaten används, vid sidan av vattenkemisk provtagning och andra biologiska undersökningar som nätprovfisken och bottenfaunaundersökningar, till att utvärdera den kalkning som årligen sker på många platser i länet. Några elfiskeundersökningar genomförs dock av andra anledningar, till exempel förundersökningar inför åtgärder i vattendraget som till exempel biotopvård eller anläggande av fiskvägar, inför skapandet av reservat eller som en del av miljökonsekvensbeskrivningar vid till exempel anläggningsarbete i vatten. Elfiskenas betydelse för att undersöka fiskfaunan är därför betydlig och utgör ett mycket viktigt biologiskt undersökningsredskap vid alla verksamheter i vatten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping