2007:28 Bottenfauna i Jönköpings län 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
127
Publikationstyp:
Rapport

Årets undersökning har omfattat totalt 49 lokaler i rinnande vatten. Flertalet lokaler (38 stycken) ligger inom Nissans avrinningsområde i länets västra del. I Vätterns tillflöden undersöktes tre lokaler. I östra delen av länet undersöktes Bordsjöbäcken och Svartån (Motala ström) samt fem lokaler i Emåns vattensystem. Segerstadsån var den enda lokalen inom Lagans avrinningsområde. Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna och elva lokaler var okalkade, men åtta av dem ingick inte i kalkningsuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Försurning
Av årets 38 kalkade lokaler var:
- 21 lokaler obetydligt försurningspåverkade (55 %)
- 11 lokaler måttligt försurningspåverkade (29 %)
- 5 lokaler betydligt försurningspåverkade (13 %)
- 1 lokal starkt eller mycket starkt påverkad (3 %)

Således var 17 lokaler mer eller mindre påverkade av försurning (45 %) trots kalkningsinsatserna.

Förorening
- Av de 49 undersökta lokalerna bedömdes 43 lokaler vara obetydligt påverkade av organiska/eutrofierande föroreningar.
- 6 lokaler bedömdes svagt eller måttligt påverkade av förorening och tre av dessa låg i sjöutlopp, vilket kan förklara påverkan. Två hade en delvis mjuk botten, vilket också kan förklara en påverkan av organiskt material.

Naturvärde
- Mycket höga naturvärden konstaterades vid fem lokaler.
- Höga naturvärden konstaterades på 14 lokaler och resterande 30 lokaler hade allmänna naturvärden.
- Den rödlistade flodkräftan (EN, stakt hotad) påträffades på två lokaler. Den rödlistade dagsländan Rhithrogena germanica (NT, missgynnad) noterades vid tre lokaler och den rödlistade nattsländan Odontocerum albicorne noterades på en lokal. Dessutom noterades 19 ovanliga arter vid totalt 26 lokaler.

Trender - försurning
Resultatet från 2006 visade på fortsatt obetydligt försurningspåverkade förhållanden på många redan tidigare goda lokaler. Vid 18 lokaler (44 %) har försurningspåverkan bedömt som obetydlig vid varje undersökning. Många lokaler ligger på gränsen mellan att vara försurningspåverkade eller inte, och de har fått bedömningen måttligt försurningspåverkade (12 lokaler). De år då flödena är låga kan dessa lokaler bedömas som obetydligt påverkade, medan de vid högflödesår kan förlora de känsliga arterna och bedömas som betydligt påverkade. Sex lokaler inom Nissans avrinningsområde och en lokal inom Lagans avrinningsområde var fortsatt starkt eller betydligt påverkade av försurning, trots kalkningsinsatser. Kommentar: Rapporten är sammanställd av: Cecilia Holmström, Ann Nilsson, Jan Pröjts och Karin Magnuson. Granskning: Karl Holmström. Ekologgruppen i Landskrona AB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping