2007:26 Traditionsbärarna - sammanställning av kunskap om hamlade träd och lövtäkt inom Östra Vätterbranterna

Om publikationen

Löpnummer:
2007:26
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101:9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Det långa traditionella brukandet av landets rika naturresurser har gett upphov till ett mångformigt landskap med unika natur- och kulturmiljövärden, liksom rika upplevelsevärden. Träden har som en av landskapets viktigaste naturresurser försett kreatursbonden i södra Sverige med foder i form av löv under en mycket lång tid. Ett hamlat träd är därigenom bärare av en mångtusenårig tradition och utgör en livsmiljö för många hotade växt- och djurarter. Som exempel på arter som har påträffats på hamlade träd i Småland är landskapsinsekten bålgeting samt landskapssvampen koralltaggsvamp. Östra Vätterbranterna är ett av landets kärnområden för hamlade träd och traditionen att bryta löv. För att lyfta de hamlade trädens historiska och ekologiska betydelse har därför ett hamlingsprojekt pågått inom Östra Vätterbranterna under det senaste året.

Ett viktigt syfte i hamlingsprojektet har varit att öka kunskapen om och intresset för lövtäkt och de hamlade träden. Genom att använda sig av olika arbetsmetoder har en bred kunskap kunnat samlas. Till exempel har en studiecirkel med cirka 20 deltagare hållits under hösten 2006 för att bland annat i fält diskutera landskapets historia och traditionen att bryta löv. Deltagarna har bidragit med kunskap och värdefulla erfarenheter i diskussionerna. Flera av dessa personer deltog i den hamlingskurs som hölls i september. Dessutom har intervjuer genomförts med några sagesmän som varit med om traditionell lövtäkt. Under 2006 genomfördes en inventering av särskilt skyddsvärda träd inom Östra Vätterbranterna genom Pro Natur (Tomas Fasth och Anna Thorstensson), och Jönköpings kommun (Helen Bjurulf). Totalt fann man cirka 1 800 hamlade träd inom de landskap som man sedan tidigare visste innehöll stora förekomster. Då inte hela Östra Vätterbranterna har inventerats kan man anta att det finns runt 2 000 hamlade träd i hela området. Tillsammans med den naturliga fortsättningen av Östra Vätterbranternas kulturlandskap in i Östergötland uppgår antalet till över 4 000 stycken.

Fram till idag har de hamlade träden haft en undanskymd plats inom natur- och kulturmiljövården. De hamlade träd som finns kvar är överlag väldigt gamla och utgör blott en spillra av vad som har funnits. Dessutom råder brist på yngre träd som kan ersätta de gamla när dessa försvinner. Många växt- och djurarter som är knutna till hamlade träd har dålig spridningsförmåga och behöver således nya närliggande gamla och ihåliga träd när de befintliga upphör att vara en lämplig biotop. Nya hamlingsträd är dessutom viktiga för att upprätthålla en kulturell identitet och lokala sedvänjor i brukandet av landskapet. För att säkerställa en långsiktighet för hamlingsträden – och de många värden som är knutna till dem – krävs restaureringshamling, förstagångshamling och fortsatt kontinuerlig lövtäkt. Dessa åtgärder bör genomföras utifrån ett landskapsperspektiv, där de historiska dimensionerna beaktas, liksom genom en ekosystemansats, där de ekologiska bristerna och behoven är vägledande. Det samarbete som finns och har utvecklats mellan markägare, djurhållare, entreprenörer och tjänstemän borgar för att traditionen att bryta löv kan fortleva så att vi även i framtiden kommer att kunna förundras och fascineras över ett landskap med hamlade träd.

Kontakt