2007:24 Inventering av finnögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica) i Jönköpings län 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Under 2006 genomfördes en inventering av den rödlistade finnögontrösten Euphrasia roskoviana ssp. fennica i Jönköpings län. Finnögontröst är starkt hotad (EN) enligt den svenska rödlistan och i ett stort behov av åtgärder för sin fortsatta existens. Inventeringen av finnögontröst är en del i Länsstyrelsens arbete med hotade arter. Under 2007 ska ett åtgärdsprogram för finnögontröst vara fastställt: Åtgärdsprogram för bevarande av finnögontröst Euprasia rostkoviana ssp. fennica.

Vid inventeringen besöktes 14 lokaler och samtliga av lokalerna har haft förekomst av finnögontröst efter 1975. På varje lokal har det gjorts en bedömning av finnögontröstens bevarandestatus. Bedömningen bygger på en tregradig skala där 1 innebär att arten har goda förutsättningar på lokalen, populationen är ganska stor, åtgärdsbehovet kan variera. Bevarandeststatus 2 innebär att populationen är ganska liten och växer på en liten begränsad yta samt att åtgärdsbehovet oftast är stort. På de lokalerna med bevarandestatus 3 är arten
troligen utgången. Av de 14 besökta lokalerna har 6 stycken bedömts ha bevarandestatus 1, 3 stycken bevarandestatus 2 och 5 stycken bevarandestatus 3.

Idag växer finnögonströst framförallt i välbetade naturbetesmarker. Toligen har betesmarkerna skötts med slåtter tidigare. Finnögontröst är ettårig och beroende av att fröså sig årligen för sin fortsatta existens. Några års ohävd eller sämre skötsel av lokalen kan slå ut populationen direkt. Lämpliga åtgärder för att gynna finngöntrösten på de 9 lokalerna är slåtter, bete och att blottlägga ytor för att underlätta frönas groning. Orsakerna till försvinnandet av finnögontrösts lokaler i Jönköpings län ligger troligen i upphörd eller förändrad hävd och igenväxning.

Kontakt